Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma charakter fakultatywny i jego zamieszczenie jest pozostawione uznaniu zamawiającego.
Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy typ ogłoszenia – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
– Czy zamawiający musi zamieszczać takie ogłoszenie – pyta pan Piotr z Poznania.
Jak wynika z wytycznych udostępnionych przez Urząd Zamówień Publicznych, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma charakter fakultatywny i jego zamieszczenie jest pozostawione uznaniu zamawiającego. Rozwiązanie to umożliwia wykonawcom pozyskanie wiedzy w przedmiocie udzielania przez zamawiających zamówień w trybach niepoprzedzonych publikacją ogłoszenia o zamówieniu, w celu umożliwienia im ewentualnego zakwestionowania ich wyboru w przypadku, gdy nie zachodzą przesłanki do ich zastosowania. Z drugiej strony zamieszczenie ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości chroni zamawiającego przed zawarciem umowy, która ewentualnie będzie mogła zostać unieważniona oraz skraca czas, w jakim potencjalni wykonawcy są uprawnieni do kwestionowania dokonanego przez zamawiającego wyboru trybu.
Wzór ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jak podkreślono w wytycznych, gdyby zamawiający nie opublikował takiego ogłoszenia, termin do wniesienia odwołania dla wykonawców biegłby od dnia zamieszczenia w BZP albo od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wynosił odpowiednio 15 albo 30 dni (pod warunkiem, że zamawiający zamieścił lub opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z uzasadnieniem). W przypadku braku publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub niepełnej publikacji (tj. niezawierającej uzasadnienia wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej reki) termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawarcia umowy i wynosi, w zależności od tego, czy jest to zamówienie powyżej progów unijnych, czy też podprogowe, sześć miesięcy lub jeden miesiąc.
Podstawa prawna
Art. 182 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69).
Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę (www.uzp.gov.pl).