Urząd bardzo długo załatwia sprawę i nie dotrzymuje wcześniej wyznaczonych terminów do jej zakończenia.

– Czy mogę wnieść skargę na bezczynność organu lub na przewlekłość postępowania – pyta pan Zenon z Gorzowa Wlkp.

Tak. Uchwalona 3 grudnia 2010 r. nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość wniesienia skargi przez stronę na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania.

W postępowaniu w sprawie sądowo-administracyjnej stronami są wówczas skarżący się na tę bezczynność lub przewlekłość oraz organ, którego wniesiona skarga dotyczy. W skardze zarzuca się mu bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Znowelizowane przepisy określają też procedurę wnoszenia takich skarg. Należy to zrobić za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe postępowanie jest przedmiotem skargi.

Natomiast organ po otrzymaniu skargi może w zakresie swojej właściwości uwzględnić ją w całości. Taką decyzję ma prawo podjąć aż do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Sąd po uwzględnieniu skargi zobowiązuje organ, aby wydał w określonym terminie akt albo interpretację, albo dokonał czynności lub stwierdzenia, albo uznania uprawnienia bądź obowiązku, które wynikają z przepisów prawa. Zarówno ocena, jak i wskazania co do dalszego postępowania, jakie zostały wyrażone w orzeczeniu sądu, wiążą w tej sprawie sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.

Może się zdarzyć, że wyrok uwzględniający skargę nie zostanie wykonany bądź też organ będzie bezczynny lub nadal będzie prowadził postępowanie w sposób przewlekły po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu albo czynności. Wtedy strona powinna wezwać organ na piśmie do wykonania wyroku lub do załatwienia sprawy, a gdy nie odniesie to skutku, to ma prawo wnieść skargę i domagać się wymierzenia temu organowi grzywny.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podpisał prezydent. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

malgorzata.piasecka@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.