STAN FAKTYCZNY

Rada Miasta Oświęcim uchwałą zatwierdziła kalendarium obchodów na terenie miasta świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt, jak również przyjęła ramowy program obchodów takich wydarzeń. W par. 4 radni zawarli zapis, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

W ocenie organu nadzoru taki zapis przedmiotowej uchwały narusza obowiązujący porządek prawny poprzez nadanie tej uchwale charakteru aktu prawa miejscowego i wprowadzenie wymogu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewódzki dziennik urzędowy jest oficjalnym publikatorem urzędowym funkcjonującym na mocy ustawy z 20 lipca z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.). Zdaniem wojewody oznacza to, że powołany został dla promulgacji m.in. aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz do ogłaszania niektórych innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

W ocenie wojewody kwestionowana uchwała nie stanowi żadnego z wymienionych w przywołanym przepisie aktów prawa miejscowego, bowiem nie zawiera ona w swej treści regulacji o charakterze normatywnym i nie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym, skierowanym do podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Oznacza to, że należy ją traktować jedynie jako akt kierownictwa wewnętrznego. Pomimo iż żaden przepis prawa nie statuuje definicji legalnej aktu prawa miejscowego, to zdaniem wojewody doktryna oraz orzecznictwo wskazują na wyszczególnione wyżej cechy, które powinna mieć uchwała będąca takim aktem. W konsekwencji brak jest w związku z powyższym możliwości wprowadzania obowiązku jej ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 2 grudnia 2010 r., nr WN.II.0911-122-10