STAN FAKTYCZNY

Rada miasta Ślesin podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). w związku z art. XII par 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające kodeks pracy (Dz.U. nr 24, poz. 142 ze zm.). Na jej podstawie miejscowi przedsiębiorcy zobowiązaniu zostali umieszczania w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek i zakładów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej uchwały przepisami wprowadzającymi kodeks pracy dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina. W ocenie wojewody wskazany przepis zawiera upoważnienie ustawowe dla rady gminy do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących. Wydana na tej podstawie uchwała ma zatem charakter wykonawczy. Przepis wykonawczy ze swej istoty może jedynie uzupełniać ustawę. Nie może natomiast regulować materii, która przedmiotem ustawy nie była. Taka regulacja traci wówczas charakter wykonawczy i staje się źródłem prawa. Z tych względów zdaniem organu nadzoru rada gminy, nakazując przedsiębiorcom umieszczanie w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek i zakładów, przekroczyła zawarte w przepisie uprawnienie. Nie budzi bowiem wątpliwości, że kompetencje rad gmin w tym zakresie ograniczone są jedynie do określania godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 1 grudnia 2010 r., KN.Ko – 3.0911-333/10.