TEZA: Akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
STAN FAKTYCZNY
Rada Miejska w Skale podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. W par. 4 uchwały radni ustalili, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2010 roku.