TEZA: Akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
STAN FAKTYCZNY
Rada Miejska w Skale podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. W par. 4 uchwały radni ustalili, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2010 roku.
UZASADNIENIE
Zdaniem wojewody kwestionowany zapis pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.). W ocenie organu nadzoru ocena przepisów uchwały prowadzi do wniosku, że ma ona charakter aktu prawa miejscowego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem rada gminy, działając na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy. Przepisem na mocy, którego radzie gminy przysługuje kompetencja do wydawania uchwał w omawianym zakresie jest art. 28 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229, z późn. zm.).
O tym, że uchwała jest aktem prawa miejscowego zdaniem wojewody przesądza jej generalny i abstrakcyjny charakter. Dodatkowo jest ona skierowana do nieokreślonego kręgu członków ochotniczych straży pożarnych gminy, który przecież w okresie obowiązywania uchwały może ulec wielokrotnie zmianom. Równocześnie omawiana uchwała ma charakter normatywny, wyznaczający w sposób kategoryczny adresatom tej normy pewien sposób zachowania, poprzez określenie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Na mocy przedmiotowej uchwały dla członków ochotniczych straży pożarnych powstaje uprawnienie do otrzymania ekwiwalentu w wysokości ustalonej w uchwale, jak też roszczenie o jego otrzymanie. Z tych względów konieczne jest ogłoszenie uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. A skoro tak, to akt prawa miejscowego wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, chyba że dany akt przewiduje termin późniejszy.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego z 1 grudnia 2010 r., nr WN.II.0911-120-10.