Samo otrzymanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi nie oznacza jeszcze, że odzyskamy naszą wierzytelność. Dużo bowiem zależy od tego, jakie informacje o dłużniku oraz jego majątku zamieścimy we wniosku o wszczęcie egzekucji.
Postępowanie egzekucyjne jest ostatnim etapem postępowania cywilnego, które ma doprowadzić do odzyskania należności wierzyciela od dłużnika. Aby je zainicjować, należy posiadać tytuł wykonawczy oraz złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik bowiem sam nie podejmie czynności zmierzających do zaspokojenia naszej wierzytelności. Działa on tylko na wniosek zainteresowanej strony.
Do wniosku przede wszystkim należy dołączyć tytuł egzekucyjny, który potwierdza nasze żądanie. Należy pamiętać, że musi on być w oryginale. Jeżeli załączymy jego odpis, komornik wezwie nas do przedłożenia oryginału. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać przede wszystkim oznaczenie komornika, do którego jest kierowany, dane i adresy wierzyciela oraz dłużnika. Należy wskazać w nim także świadczenie, które ma być spełnione. Jeżeli wierzyciel domaga się wyegzekwowania od dłużnika jakiejś sumy pieniężnej, powinien we wniosku podać także swój numer rachunku bankowego, na który komornik będzie przelewał wyegzekwowane należności.