Samo otrzymanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi nie oznacza jeszcze, że odzyskamy naszą wierzytelność. Dużo bowiem zależy od tego, jakie informacje o dłużniku oraz jego majątku zamieścimy we wniosku o wszczęcie egzekucji.
Postępowanie egzekucyjne jest ostatnim etapem postępowania cywilnego, które ma doprowadzić do odzyskania należności wierzyciela od dłużnika. Aby je zainicjować, należy posiadać tytuł wykonawczy oraz złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik bowiem sam nie podejmie czynności zmierzających do zaspokojenia naszej wierzytelności. Działa on tylko na wniosek zainteresowanej strony.
Do wniosku przede wszystkim należy dołączyć tytuł egzekucyjny, który potwierdza nasze żądanie. Należy pamiętać, że musi on być w oryginale. Jeżeli załączymy jego odpis, komornik wezwie nas do przedłożenia oryginału. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać przede wszystkim oznaczenie komornika, do którego jest kierowany, dane i adresy wierzyciela oraz dłużnika. Należy wskazać w nim także świadczenie, które ma być spełnione. Jeżeli wierzyciel domaga się wyegzekwowania od dłużnika jakiejś sumy pieniężnej, powinien we wniosku podać także swój numer rachunku bankowego, na który komornik będzie przelewał wyegzekwowane należności.
Składając u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, trzeba także określić sposoby egzekucji. Polega to na wskazaniu przez wierzyciela tych składników majątku dłużnika, z których komornik ma przeprowadzić egzekucję, oraz w miarę możliwości na podaniu jak najdokładniejszych informacji o tym majątku. Może to więc polegać na wskazaniu komornikowi nieruchomości będących własnością dłużnika, podaniu ich numerów ksiąg wieczystych oraz adresów miejsca ich położenia. Warto również poinformować komornika o bankach, w których wiemy, że dłużnik posiada rachunki. W egzekucji pomoże zapewne także informacja o miejscu zatrudnienia dłużnika. Tak więc, im więcej podamy komornikowi informacji na temat majątku dłużnika, tym większa jest szansa na odzyskanie naszej należności.
Komornik z reguły sam nie zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika, z którego mógłby egzekwować wierzytelność. Ale wierzyciel może zlecić mu przeprowadzenie takich czynności. Należy jednak pamiętać, że za ich wykonanie trzeba zapłacić komornikowi wynagrodzenie. Kodeks postępowania cywilnego nie określa etapu postępowania egzekucyjnego, na którym takie zlecenie może być realizowane. Wierzyciel ma więc prawo przerzucić ciężar ustalenia majątku dłużnika nadającego się do egzekucji na komornika, zarówno przy wszczęciu postępowania, jak i w jego toku. Takie zlecenie może przyśpieszyć odzyskanie przez wierzyciela należności. Trzeba bowiem pamiętać, że komornik jest w tej kwestii profesjonalnym organem.
Ważne!
Komornik z reguły sam nie zajmuje się poszukiwaniem majątku dłużnika, z którego mógłby przeprowadzić egzekucję wierzytelności. Wierzyciel może jednak zlecić organowi egzekucyjnemu przeprowadzenie takich czynności.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296).