Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.
Rozpatrując zagadnienie odroczenia płatności za zrealizowane zamówienie np. poprzez rozłożenie jej na szereg rat, zamawiający musi przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm.). Wskazana ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.
Zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dni po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.
W związku z tym, w przypadku gdy zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy odwlekające zapłatę za wykonane zamówienie o więcej niż 30 dni zobowiązany będzie zapłacić wykonawcy należne odsetki. Potwierdzają to tezy zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r. (sygn. III CZP 124/05).
Reasumując należy stwierdzić, że na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych możliwe jest wprowadzenie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów odraczających płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia ponad termin 30 dni. Konieczne jednak jest wówczas wprowadzenie do treści zawieranej umowy zapisów zobowiązujących zamawiającego do zapłaty stosownych odsetek ustawowych.
Podstawa prawna
– Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.)
– Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).