Jak potwierdzane jest wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach?
Do potwierdzenia służy świadectwo pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. To rodzaj zaświadczenia wydawanego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prezes URE wydaje świadectwo pochodzenia na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii określone we wniosku.
Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w ustawie z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Możliwy jest zatem obrót świadectwami pochodzenia, który jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw powstają z chwilą zapisania świadectwa po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia, i przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta. Oznacza to, że obrót świadectwami jest zdematerializowany. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia. Wpis do rejestru świadectw oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia wygasają z chwilą jego umorzenia przez prezesa URE, na wniosek zobowiązanego przedsiębiorstwa energetycznego. Świadectwo pochodzenia zawiera wiele informacji, w tym oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle, określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem i wytworzonej w określonym odnawialnym źródle energii, określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona i wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia.