Dłużnik, przeciwko któremu wszczęto egzekucję, ma prawo bronić się przed czynnościami komornika. Jednym z instrumentów prawnych, który mu na to pozwala, jest powództwo przeciwegzekucyjne.

1 Jakie przesłanki uzasadniają wniesienie przez dłużnika pozwu

Prawo wskazuje dwie sytuacje, w których dłużnik może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Po pierwsze może to zrobić, gdy przeczy zdarzeniom, na podstawie których nadano tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. Należy pamiętać, że ta podstawa nie odnosi się do orzeczenia sądowego. Orzeczenie sądu korzysta bowiem z powagi rzeczy osądzonej, a ponadto służą od niego środki zaskarżenia, takie jak zażalenie czy apelacja. Tak więc dłużnik w tym trybie może kwestionować jedynie obowiązki stwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym lub aktem notarialnym. Drugą przesłanką pozwalającą na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego jest fakt, iż po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, na skutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bronić się przed egzekucją komorniczą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Do którego sądu należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne
- Jakie wymogi musi spełniać pozew przeciwegzekucyjny
- Czy tylko dłużnik może wnieść powództwo przeciwegzekucyjne