Wnioskodawca decyduje w jakiej formie chce otrzymać dokumenty.
Zamawiający może udostępnić zainteresowanemu wykonawcy oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez inne podmioty ubiegające się o to zamówienie jedynie po otrzymaniu pisemnego wniosku od wykonawcy zainteresowanego wglądem w oferty konkurencji.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 223 poz. 1458) zamawiający udostępnia protokół z postępowania o zamówienie publiczne lub załączniki do protokołu (którymi między innymi są złożone w przetargu oferty) na wniosek.
Reklama
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
To wnioskodawca we wniosku decyduje, w jakiej formie chce otrzymać dokumenty. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Ustawodawca dał zamawiającemu w wyjątkowych sytuacjach prawo do zmiany sposobu udostępniania dokumentów.
Rozporządzenie umożliwia zamawiającemu (w par. 5 ust. 5) w wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, udostępnianie ofert do wglądu lub przesłanie ich kopii w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.
Przepis ma na celu zapewnienie sprawnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacji gdy zamawiający zamierza szybko rozstrzygnąć postępowanie może odmówić wykonawcom wglądu w złożone oferty konkurencji np. z powodu prowadzonych aktualnie prac komisji przetargowej. Jednak w przypadku gdy odstępy czasu (np. kilka dni) pomiędzy kolejnymi posiedzeniami komisji nie zakłócają jej prac zamawiający powinien umożliwić wykonawcom wgląd w złożone oferty.
Podstawa prawna
– Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458).