W odniesieniu do zamówień publicznych o wartości mniejszej od tzw. progów unijnych odwołanie do Krajowej izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Wartość zamówień poniżej tzw. progów unijnych, co do których obowiązuje wyłącznie wyżej wskazany katalog okoliczności na które można wnieść odwołanie, uzależnione jest od rodzaju zamawiającego jak i od przedmiotu zamówienia.

W procedurze poniżej progów unijnych odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przykładowo nie przysługuje wykonawcy, który złożył ofertę spełniającą wszystkie wymogi zamawiającego ale droższą od oferty konkurenta, którego oferta mimo niespełniania wymogów zamawiającego, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przedstawionym przypadku wykonawca, którego oferta nie została wybrana, może skorzystać z przewidzianej w art. 181 Prawa zamówień publicznych instytucji poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami czynności wyboru oferty, która nie spełnia wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może uznać za zasadną informację przekazaną przez wykonawcę i zmienić swoją poprzednią decyzję. Jednak od podjętej przez zamawiającego decyzji odmownej odnośnie do uznania racji przedstawionych w ramach złożonej informacji (lub nawet braku odpowiedzi ze strony zamawiającego) nie przysługuje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych żadna instancja odwoławcza.

W takiej sytuacji pozostaje wykonawcy ewentualnie rozważenie podjęcia działań niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych a opartych na innych przepisach prawa.

Przykładowo możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu. Wskazana możliwość wynika z art. 70 (5) § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Termin na wniesienie takiego powództwa to 30 dni od daty w której wykonawca wnoszący pozew dowiedział się o okolicznościach stanowiących przyczyny unieważnienia (taką okolicznością może być np. zawarcie umowy z wybranym wykonawcą i zamieszczenie informacji o tym fakcie w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),