Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu notarialnego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczpospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu - Informuje Izba Notarialna w Warszawie. -

Kto może przystąpić do egzaminu

Do egzaminu notarialnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły aplikację notarialną, a także bez obowiązku odbycia aplikacji:
• doktorzy nauk prawnych;
• osoby, które pracowały przez okres co najmniej pięciu lat w okresie nie dłuższym niż osiem lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego;
• osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71 b § 3.

Jakie dokumenty należy złożyć

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego powinny być dołączone następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy; życiorys; dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego; dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania usług na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego; oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis; informacje o niekaralności Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem; dwa zdjęcia.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego.