Wystąpienie w tej sprawie fundacja skierowała do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, przekazała je również Ministerstwu Sprawiedliwości i senackiej Komisji Ustawodawczej.

Stanowisko HFPC jest związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku. Wówczas TK po wniosku RPO orzekł, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, "bez prawa ubiegania się o ponowny wpis" na listę osób wykonujących ten zawód, jest niezgodne z konstytucją. Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznano wówczas przepisy dotyczące samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, pielęgniarek, weterynarzy i architektów.

"Przepisy te przyczyniają się do eliminacji z zawodu tych osób, które wykonywały go w sposób nienależyty, ale badane rozwiązania są nadmiernie rygorystyczne i powodują, że osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy, nawet po upływie wielu lat nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu" - uzasadniał wtedy TK. Trybunał wskazywał ponadto, że takie same konsekwencje pociąga za sobą wydalenie z zawodu za niepłacenie składek i z powodów poważnych nadużyć.

HFPC chce, aby odpowiednią nowelizację w tej sprawie przygotował resort sprawiedliwości

Fundacja w swym stanowisku wskazała jednak, że rozpatrywany w zeszłym roku w TK wniosek RPO nie obejmował przepisów dotyczących komorników. Tymczasem, funkcjonowanie tej profesji także oparto na modelu samorządu zawodowego. "Kara wydalenia ze służby komorniczej, bez prawa ponownego wpisu, nie pozostawia szansy jednostce na rehabilitację i przywrócenie do zawodu po ustaniu przyczyn uzasadniających zastosowanie kary dyscyplinarnej" - głosi stanowisko.

Dlatego HFPC chce, aby odpowiednią nowelizację w tej sprawie przygotował resort sprawiedliwości, bądź aby kwestionowany przepis został zbadany przez TK.

Aktualny, budzący wątpliwości zapis ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi, że "wydalenie ze służby komorniczej pociąga za sobą zakaz powołania w przyszłości na stanowisko komornika lub asesora komorniczego".