Zobowiązanie się w ugodzie sądowej do opuszczenia lokalu zamieszkiwanego z byłym małżonkiem może być egzekwowane na drodze egzekucyjnej poprzez eksmisję.
W trakcie postępowania sądowego o podział majątku wspólnego małżonków dokonywanego po ustaniu małżeństwa jeden z czytelników „DGP” zawarł ugodę, na mocy której prawo własności domu jednorodzinnego przekazał żonie i zobowiązał się do opuszczenia nieruchomości 1 lutego 2011 r.
– Sprawa toczyła się wiele miesięcy temu i nieco przeliczyłem się odnośnie do możliwości wyprowadzenia się w obiecanym terminie. Była żona nie chce zgodzić się na jego przesunięcie. Czy oznacza to, że mogę zostać od razu eksmitowany? – pyta Michał S. z Żarnowca.
Ugoda sądowa jest obok wyroku jednym ze sposobów zakończenia trwającego postępowania sądowego.
– Jeżeli zatem małżonek dłużnik nie jest w stanie dobrowolnie wykonać zobowiązania przyjętego na siebie w ugodzie, to wierzycielowi pozostaje droga egzekucji przymusowej. Procedura egzekucyjna jest na tyle czasochłonna, że w jej toku być może uda się małżonkowi znaleźć lokal, w którym mógłby zamieszkać, ewentualnie zostanie mu przydzielony lokal spełniający wymogi pomieszczenia tymczasowego, do którego zostanie on przekwaterowany – mówi Agnieszka Pietrzak, adwokat w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci.
Zasadniczą kwestią w opisanym przez czytelnika przypadku jest treść ugody zawartej z byłą małżonką, tj. czy egzekucja obowiązków z niej wynikających jest możliwa i nadaje się do egzekucji.
– Przed przystąpieniem do egzekucji komornik wezwie dłużnika (w tym przypadku byłego małżonka) do dobrowolnego opuszczenia lokalu w zakreślonym terminie pod rygorem przeprowadzenia egzekucji, przy czym termin ten zakreśla się stosownie do okoliczności – tłumaczy mecenas Agnieszka Pietrzak.
Określając termin do dobrowolnego opuszczenia lokalu mieszkalnego, komornik powinien wziąć pod uwagę sytuację rodzinną dłużnika, ogólną sytuację majątkową dłużnika, wielkość zajmowanego lokalu oraz przyczynę eksmisji. Ponadto nie można obecnie dokonywać tzw. eksmisji na bruk. W sytuacji więc, gdy z tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję, nie wynika prawo do lokalu socjalnego lub zamiennego, przed dokonaniem wezwania do dobrowolnego opuszczenia pomieszczenia komornik wysłuchuje dłużnika w celu ustalenia, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia. Jeżeli dłużnikowi takie prawo nie przysługuje ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik powinien niezwłocznie wystąpić do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).