Od 1 stycznia 2011 r. na każdym wójcie (burmistrzu lub prezydencie miasta) ciąży nowy obowiązek polegający na prowadzeniu i aktualizacji ewidencji kąpielisk. Nałożyła go uchwalona 4 marca 2010 r. nowelizacja ustawy – Prawo wodne. Dodatkowo szefowie gmin i miast zostali zobowiązani do przechowywania dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat od dnia dokonania danego wpisu.

Aktualizacja danych

Prowadzenie ewidencji kąpielisk jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt prowadzenia ewidencji jednego kąpieliska został oszacowany na około 100 zł w skali roku.

Zgodnie z nowymi przepisami wpis lub aktualizacja musi następować w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały rady gminy w sprawie kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Organ stanowiący ma obowiązek podejmować ją corocznie do dnia 31 maja.

Po podjęciu uchwały przez radę gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego. Do informacji musi on dołączyć wykaz kąpielisk.

W ewidencji kąpielisk trzeba zamieszczać w szczególności dane zawarte w dokumentacji przedstawionej przez organizatora kąpieliska oraz kod i nazwę gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych. Ponadto musi się tam znaleźć opis granic kąpieliska za pomocą współrzędnych geograficznych w układzie WGS84, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortfotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szef gminy ma również obowiązek nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Obowiązki organizatora

Nowelizacja prawa wodnego nakłada również nowe zadania na organizatora kąpieliska. Zgodnie z ustawową definicją jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli.

Organizator kąpieliska, którym jest często także samorząd gminny, jest zobowiązany do oznakowania kąpieliska. Jakość znajdującej się w nim wody musi odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach sanitarnych. Dlatego konieczne będzie systematyczne przeprowadzanie badań w trakcie sezonu kąpielowego. Wydatki na badania ponosi także organizator (zbadanie dwóch podstawowych parametrów jednej próby wody to koszt 170 zł). W tym zakresie będzie można ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.