Przygotowywane raz na 6 miesięcy programy prac legislacyjnych Rady Ministrów mają zostać zastąpione wykazem o charakterze ciągłym. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacja ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Wczoraj został on przyjęty przez Radę Ministrów.

Jeden wykaz

Projektodawcy proponują, aby Rada Ministrów prowadziła przez całą kadencję jeden wykaz prac legislacyjnych. Miałby on obejmować nie tylko projekty ustaw, ale również założeń do nich oraz rozporządzeń. Podobnie jak obecne programy wykaz byłby publikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Według propozycji nowelizacji Rada Ministrów miałaby prawo określić termin planowanego przyjęcia projektowanego dokumentu rządowego. Będzie na niej spoczywał obowiązek przedstawiania wykazu takich projektów Sejmowi raz na pół roku.

Zgodnie z planowanymi zmianami prezes Rady Ministrów oraz ministrowie mieliby prowadzić analogiczne wykazy prac legislacyjnych dotyczących odpowiednio ich rozporządzeń. W tym przypadku jednak obowiązkowe byłoby określenie planowanego terminu ich wydania.

Zgłoszenie zainteresowania

Według proponowanych zasad z chwilą udostępnienia w BIP-ie wykazów albo projektu każdy będzie mógł zgłaszać zainteresowanie pracami nad nowymi aktami prawnymi. W tym celu konieczne będzie wypełnienie urzędowego formularza. Zgłoszenie będzie można wnieść do organu odpowiedzialnego za przedłożenie Radzie Ministrów projektu założeń lub ustawy bądź też posiadającego kompetencje do opracowania projektu rozporządzenia.

Na całą kadencję

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Ministrów przygotowuje co najmniej raz na 6 miesięcy program swoich prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw. Obecny okres został uznany za zbyt krótki, a przez to niewystarczający na rzetelną realizację zamierzeń legislacyjnych. Proponowane zmiany mają zapewnić zwiększenie efektywności prowadzonych oraz przejrzystości prac legislacyjnych podejmowanych przez Radę Ministrów, prezesa oraz poszczególnych ministrów.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie tego, w którym została ogłoszona.