Zakłady Dziewiarskie w B., będące akcjonariuszem GPPI w której posiadały ponad 53 proc. ogólnej liczby głosów, złożyły wniosek o nałożenie na dwóch członków zarządu GPPI grzywny. Jednak zarząd GPPI nie dokonał ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w trybie art. 4021 kodeksu spółek handlowych, co w efekcie oznaczało niezwołanie zgromadzenia. Z przepisu tego wynika, że walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na jej stronie internetowej.

Umorzenie postępowania

Referendarz sądowy w styczniu 2010 r. umorzył postępowanie w sprawie, gdyż uznał, że art. 594 kodeksu spółek handlowych, na który powoływała się spółka składająca wniosek, nie znajduje tu zastosowania. Mówi on o odpowiedzialności członka zarządu za przekroczenie kompetencji, ale wymienia wyczerpująco sytuacje, w jakich może dojść do odpowiedzialności. Przepis ten należy interpretować ściśle.

Usunięcie uchybień

Zakłady Dziewiarskie postanowienie to zaskarżyły. Zarzucały m.in., że nie dostały odpisu pisma dwóch członków zarządu GPPI i samej spółki, a także błędne przyjęcie, że art. 594 par. 1 pkt 3 k.s.h., który mówi, że kto będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd nie zwołuje walnego zgromadzenia, podlega grzywnie, dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy na zarządzie ciąży obowiązek zwołania takiego zgromadzenia.

Sąd I instancji umorzył postępowanie. Uznał, że Zakłady Dziewiarskie miały możliwość odnieść się do pisma GPPI w skardze na postanowienie referendarza, a tego nie zrobiły.

Nie doszło więc do niemożności usunięcia uchybień, a w konsekwencji spółka nie została pozbawiona możliwości obrony swych praw. Co do interpretacji art. 594 k.s.h. podzielił stanowisko referendarza.

Zakłady Dziewiarskie wniosły na to postanowienie zażalenie. Podnosiły w nim m.in., że akcjonariusz spółki publicznej zwołujący jej walne zgromadzenie pozbawiony jest technicznych możliwości dokonania ogłoszenia na stronie internetowej spółki, której jest akcjonariuszem, i nie może dokonywać na takiej stronie żadnych zmian.

Uprawnienia akcjonariuszy

Przy rozpatrywaniu apelacji sąd powziął poważne wątpliwości. Zwrócił się więc do Sądu Najwyższego o odpowiedź na pytanie: czy odmowa zamieszczenia przez zarząd ogłoszenia, o którym mowa w art. 4021 k.s.h. w przedmiocie zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy na podstawie art. 399 par. 3 k.s.h. (mówi o sprawach wymagających zwołania takiego zgromadzenia), oznacza niezwołanie przez zarząd wbrew obowiązkowi zgromadzenia wspólników w rozumieniu art. 594 par. 33 k.s.h? W uzasadnieniu pytania podkreślił, że powstaje wówczas wątpliwość, jak akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego albo ogółu głosów w spółce mogą wykonać swoje uprawnienia.

W odpowiedzi SN podjął uchwałę: Odmowa zamieszczenia przez zarząd ogłoszenia, o którym mowa w art. 4201 k.s.h., gdy z inicjatywą zwołania walnego zgromadzenia spółki publicznej występują akcjonariusze, na podstawie art. 399 par. 3 k.s.h., oznacza niezwołanie przez zarząd walnego zgromadzenia, w rozumieniu art. 594 par. 3 k.s.h.

SYGN. AKT III CZP 96/10