Jednak wszyscy postulują to samo – wprowadzenie wyraźnej jednoznacznej regulacji prawnej, tak aby dostosowywać przepisy prawa do rozwoju rynku. Obecnie prowadzenie spraw spółki wymaga od członków tego organu nieustannego podróżowania i prowadzenie działalności gospdarczej w wielu krajach. Często niezwykle trudne okazuje się zebranie wszystkich osób w jednym miejscu. Dlatego wprowadzenie w kodeksie spółek handlowych jednoznacznie brzmiącego przepisu o możliwości podejmowania uchwał przez zarząd na odległość znacznie usprawniłoby pracę i kierowanie dużymi firmami.

Spółka akcyjna

Regulacje kodeksu spółek handlowych dotyczące spółek akcyjnych już dopuszczają w art. 371 k.s.h. możliwość udziału w walnych zgromadzeniach i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aby akcjonariusze mogli z niej skorzystać, musi być taka możliwość jednoznacznie przewidziana i uregulowana w statucie.

Zdaniem ekspertów w przypadku spółki akcyjnej nie ma przeszkód, aby ustalić, że w pewnych sytuacjach głosowanie będzie odbywać się w trybie pisemnym, czy za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Zarządy wielu dużych spółek funkcjonują już od dawna w ten sposób, pomimo braku wyraźnych uregulowań prawnych.

– Z uwagi na to, że art. 371 k.s.h. ma charakter dość ogólny, sposób i tryb podejmowania uchwał zarządu w praktyce bardzo często precyzowany jest w treści regulaminu działania tego organu, który uchwalają rada nadzorcza, walne zgromadzenie lub sam zarząd – wyjaśnia adwokat Anna Kozanecka-Żarnecka z departamentu prawa korporacyjnego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Podobnego zdania jest Paweł Izdebski, specjalista z zakresu prawa spółek z Kancelarii Prawnej Chojnicki, Sokołowska i Wspólnicy. Prawnik uważa, że należy przyjąć, że skoro walnemu zgromadzeniu, które ma szersze kompetencje, przysługuje możliwość podejmowania uchwał za pośrednictwem internetu, to stosując regułę wnioskowania z większego na mniejsze takie uprawnienie analogicznie powinno przysługiwać zarządowi.

Część specjalistów ma natomiast inny pogląd. Ich zdaniem podejmowanie uchwał przez zarząd przez internet w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest niemożliwe.

– W przypadku spółki akcyjnej musimy oprzeć się na artykule 376 k.s.h. dotyczącym kwestii protokołów ze zgromadzeń zarządu. Otóż przepisy te mówią, że wszystkie uchwały zarządu są protokołowane i wymagają obecności członków zarządu na posiedzeniu potwierdzonej ich własnoręcznym podpisem. Dlatego w przypadku spółki akcyjnej podejmowanie decyzji przez internet nie byłoby dopuszczalne – wyjaśnia adwokat Mariusz Witkowski, partner kancelarii Chmielniak, Witkowski, Kubisa, Hayder Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z Katowic.

Potrzebne zmiany

Mecenas Witkowski dodaje, że aby coś takiego było możliwe, konieczna byłaby interwencja ustawodawcy i zmiana przepisu artykułu 376 k.s.h. czy też wprost dopuszczenie podejmowania przez zarząd uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tak jak to przewidziano w odniesieniu do uchwał rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Zmiana tych przepisów jest jak najbardziej pożądana.

Podobny pogląd ma prawnik Tymoteusz Cieślicki, który uważa, że skoro zarząd w przeciwieństwie do rady nadzorczej jest organem odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie spółki, brak wyraźnej możliwości podejmowania przez niego uchwał na odległość jest rozwiązaniem nienowoczesnym i nieprzystającym do potrzeb obrotu gospodarczego. Dopuszczenie tej możliwości ułatwiłoby działanie wielu zarządom spółek akcyjnych, których członkowie na bieżąco przebywają w różnych miejscowościach.

Spółka z o.o.

Inaczej jest w przypadku spółek z o.o. Adwokat Mariusz Witkowski wyjaśnia, że zarząd takiej spółki nie ma nawet formalnego obowiązku pisemnego protokołowania uchwał.

– W związku z tym można pokusić się o tezę, że jeśli w umowie spółki jej wspólnicy pozwolili na podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czyli przykładowo przez komunikatory internetowe, to byłoby to dozwolone. Oczywiście pożądane będzie, aby w umowie spółki czy też w regulaminie zarządu w miarę precyzyjnie określono procedurę z tym związaną – wyjaśnia adwokat Mariusz Witkowski.