Abonent, który chce przenieść swój obecny numer telefonu do nowego operatora, musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług o przeniesienie do niego przydzielonego numeru.
Od początku roku abonenci, którzy chcą przenieść numer telefonu do innego operatora, mają nowe uprawnienia. Nowością jest wprowadzenie możliwości przekazywania przez operatorów abonentom na ich żądanie informacji i zawiadomień za pomocą poczty elektronicznej lub podobnego środka porozumiewania się na odległość. Nowe rozporządzenie, podobnie jak poprzednio obowiązujące, przewiduje, że abonent, który chce przenieść przydzielony mu numer telefonu do nowego operatora, musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług o przeniesienie do niego przydzielonego numeru.
Zgodnie z rozporządzeniem wniosek o przeniesienie numeru do nowego operatora powinien zawierać imię i nazwisko abonenta, jego numer PESEL (ewentualnie nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli abonent nie ma numeru PESEL) oraz adres korespondencyjny. Do wniosku trzeba także dołączyć oświadczenie i ewentualnie pełnomocnictwo dla nowego dostawcy usług do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w szczególności do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą. Pełnomocnictwo to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Udzielenie takiego pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe, chyba że abonent dokonuje przeniesienia numeru, rozwiązując umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Termin na rozpatrzenie przez nowego dostawcę wniosku jest dość krótki. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego nowy dostawca rozpatruje wniosek złożony przez abonenta osobiście, w ciągu sześciu godzin roboczych, natomiast wniosek przesłany np. pocztą – w ciągu trzech dni roboczych. Dłużej trwa to w przypadku telefonów stacjonarnych. Wniosek, który został złożony osobiście, nowy dostawca musi rozpatrzyć w jeden dzień roboczy, natomiast złożony w inny sposób – w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nowy dostawca niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Umowa powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą.
PRZYKŁAD
Kiedy abonent nie może przenieść starego numeru do nowego operatora
Nowy dostawca odmówi zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru w dwóch przypadkach. Będzie tak wówczas, gdy lokalizacja wnioskującego abonenta, będącego stroną umowy z dostawcą usług stacjonarnej sieci telefonicznej, znajduje się bądź poza obszarem sieci telekomunikacyjnej operatora, do którego zapewnia przyłączenie nowy dostawca, bądź na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer geograficzny.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. nr 249, poz. 1670).