Producenci rolni, którzy ucierpieli w powodzi, otrzymają dopłaty do zakupionego materiału siewnego, jeśli wiosną zakupią i zużyją materiał siewny odpowiedniej kategorii.
Agencja Rynku Rolnego (ARR) przyzna dodatkowe pieniądze rolnikom, którzy jesienią 2010 r. oraz wiosną 2011 r. zakupią i zużyją do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Pomoc otrzymają rodziny, których gospodarstwa rolne ucierpiały w związku z zeszłorocznymi powodziami.
Aby skorzystać z dopłat, rolnicy będą musieli dołączyć do wniosku oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu oszacowania szkód przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto trzeba będzie złożyć oświadczenie w zakresie kwoty kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód, kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód (o ile kwoty tych kosztów nie są wymienione w protokole oszacowania szkód) i kwoty pomocy otrzymanej przez rolnika na podstawie odrębnych przepisów. Dopłaty otrzymają producenci rolni, którzy ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., która wynosi średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody (z wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie).
Elitarny bądź kwalifikowany materiał siewny jest wykorzystywany przez rolników dla zwiększenia plonów oraz ich jakości. Od 2007 roku część kosztów zakupu takiego materiału siewnego rekompensuje rolnikom ARR. W tym roku zasady przydzielania dopłaty dla producentów poszkodowanych będą korzystniejsze – otrzymają oni wsparcie finansowe, niezaliczane do indywidualnych limitów pomocy w rolnictwie, które w okresie trzech kolejnych lat obrotowych dla jednego gospodarstwa nie mogą przekroczyć 7,5 tys. euro. Zasady i warunki udzielania pomocy będą takie same jak dla producentów rolnych, którzy ubiegają się o dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dzięki temu z dopłat będą mogli skorzystać również ci rolnicy, którzy w latach poprzednich limity pomocy de minimis już wykorzystali.
PRZYKŁAD
Kiedy wysokość dopłaty do zasiewów zostanie zmniejszona o połowę
Dopłata do zakupionego materiału siewnego zostanie pomniejszona o 50 proc., jeżeli przed powstaniem szkód rolnik nie posiadał umowy ubezpieczenia. Zgodnie z nowymi przepisami pomocy nie otrzymają bowiem rolnicy, którzy nie ubezpieczyli się od co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Umowa ubezpieczenia obejmująca ochronę ubezpieczeniową co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) musiała być zawarta na okres 12 miesięcy.
Podstawa prawna
Ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1650). Weszła w życie 11 stycznia 2011 r.