Jak będą wyglądały nowe zasady ochrony przed suszą? Co będą zawierać plany przeciwdziałania skutkom suszy? Kiedy będzie można wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód?
Wchodząca w życie nowelizacja prawa wodnego zawiera nie tylko mechanizmy, które mają lepiej chronić gminy zagrożone klęską powodzi. Wprowadza także procedury przeciwdziałania suszy, które to zjawisko równie zdecydowanie częściej nawiedzało w ostatnich dziesięcioleciach wybrane regiony naszego kraju. 18 marca 2011 r. zaczną obowiązywać przepisy nowego działu Vb prawa wodnego „Ochrona przed suszą”. Ustawa przewiduje wprost, że tego rodzaju działania są zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.
Ochrona przed suszą będzie prowadzona zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Taki dokument będzie musiał zawierać analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, jak również propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji. Musi on zawierać ponadto katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy będzie musiał przygotować prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W regionach wodnych plany będą przygotowywali dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Powyższe podmioty będą miały dodatkowo obowiązek zapewnić aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy. W tym celu będą musiały podać do publicznej wiadomości, w celu zgłoszenia uwag, harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy. Będzie musiało to nastąpić co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany. Następnie w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości dokumentów, zainteresowani, w tym także władze poszczególnych gmin, będą mogły składać swoje uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach.
Co ważne, ustawa zawiera pewne mechanizmy, które będą mogły prowadzić do natychmiastowego ograniczenia skutków kryzysu związanego z suszą. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej będzie mógł wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Taka decyzja będzie wprowadzana w drodze aktu prawa miejscowego.