Wczoraj Senat wprowadził dziesięć poprawek do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W większości mają one charakter redakcyjny. Nowe przepisy wprowadzają sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników państwowych i samorządowych. Taka odpowiedzialność będzie możliwa, jednak pod kilkoma warunkami. Musi dojść do przyznania klientowi urzędu odszkodowania za szkodę wyrządzoną mu z rażącym naruszeniem prawa. Jej źródłem musi być zawinione działanie lub zaniechanie urzędnika. Musi to być stwierdzone w trybie określonym nową ustawą. W tym celu konieczne jest przyznanie interesantowi odszkodowania. Następnie szef urzędu będzie musiał w ciągu 14 dni przesłać prokuraturze okręgowej odpis wyroku wraz z aktami sprawy i wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Zadaniem prokuratora będzie ustalenie, który urzędnik dopuścił się naruszenia. Jeżeli stwierdzi, który funkcjonariusz popełnił błąd, wytoczy mu sprawę cywilną. Z tytułu odszkodowania sąd będzie mógł zasądzić od funkcjonariusza równowartość jego dwunastomiesięcznych zarobków. Dla ustalenia ich wysokości miarodajny będzie dzień działania lub zaniechania rażąco naruszającego prawo.