Organ gminy dokonujący zameldowania osoby na pobyt stały zawiadamia o nowym miejscu pobytu organ gminy właściwy ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby.
Z początkiem stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
– Czy gmina, w której się zameldowałam, powiadomi gminę, gdzie mieszkałam poprzednio – pyta pani Ewa z województwa lubuskiego.