Organ gminy dokonujący zameldowania osoby na pobyt stały zawiadamia o nowym miejscu pobytu organ gminy właściwy ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby.
Z początkiem stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.
– Czy gmina, w której się zameldowałam, powiadomi gminę, gdzie mieszkałam poprzednio – pyta pani Ewa z województwa lubuskiego.
Nowe rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Rozporządzenie określa tryb przekazywania pomiędzy ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wojewodą oraz organami gmin danych ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL. Rozporządzenie określa również tryb powiadamiania o nadaniu numeru PESEL organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby podlegającej obowiązkowi jego nadania albo organu, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego, płatnika składek ubezpieczeniowych, polskiego konsula, a także osoby, której nadano numer PESEL na jej pisemny wniosek, jeżeli odrębne przepisy przewidują konieczność posiadania takiego numeru.
Organ gminy po wprowadzeniu danych do gminnego zbioru meldunkowego przekazuje je wojewodzie. Z kolei wojewoda po wprowadzeniu w wojewódzkim zbiorze meldunkowym zmiany danych przekazuje je niezwłocznie organowi gminy potwierdzenie ich dokonania.
Wojewoda przekazuje ministrowi informację o wprowadzonych zmianach w celu aktualizacji zbioru PESEL. Minister, po wprowadzeniu zmian w zbiorze PESEL, przekazuje niezwłocznie właściwemu wojewodzie potwierdzenie dokonania tych zmian.
Organ gminy dokonujący zameldowania osoby na pobyt stały zawiadamia o nowym miejscu pobytu organ gminy właściwy ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby.
W zawiadomieniu zamieszcza się: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe osoby zameldowanej na pobyt stały, imiona i nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres nowego miejsca zameldowania na pobyt stały, datę zameldowania, nazwę, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oznaczenie organu, który go wydał.
Organ gminy dokonujący zameldowania osoby na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące przekazuje określone dane oraz adres miejsca pobytu czasowego i czas jego trwania organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dane dotyczą, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego – organowi właściwemu ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
Podstawa prawna
Art. 44d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. nr 257, poz. 1742).