Kryteria pozwalające wyznaczyć europejską infrastrukturę krytyczną zostaną zawarte w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Jego celem będzie stworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na terytorium Polski. Wynika to z nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 5 stycznia.

Nowela określa, że europejska infrastruktura krytyczna, która zostanie utworzona na terytorium Polski, będzie ewidencjonowana w jednolitym wykazie sporządzonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wykazie tym zostanie również umieszczona europejska infrastruktura krytyczna, która jest zlokalizowana na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i może mieć istotny wpływ na nasze państwo.

Znaczenie dla UE

Zgodnie z nowelizacją ustawy europejską infrastrukturą krytyczną są takie systemy i obiekty powiązane ze sobą, których zniszczenie lub zakłócenie może mieć wpływ na funkcjonowanie dwóch państw Unii Europejskiej. Chodzi o takie elementy infrastruktury, urządzenia czy różnego rodzaju instalacje, która są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i obywateli i służą np. do sprawnego funkcjonowania administracji publicznej. W konsekwencji do europejskiej infrastruktury krytycznej mogą zostać włączone np. porty morskie, sieci teleinformatyczne, których działanie ma znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także drugiego państwa w UE.

Infrastruktura krytyczna

Nowela nie tylko określa, co może być europejską infrastrukturą krytyczną. Zmiana dotyczy też pojęcia, czym w ogóle jest infrastruktura krytyczna. Obejmie ona m.in. systemy sieci łączności teleinformatycznej, systemy zaopatrzenia ludzi w żywność, systemy finansowe, transportowe, produkcyjne, ochrony zdrowia i ratownicze.

Elementy europejskiej infrastruktury krytycznej na terenie Polski nie będą ustalone jednorazowo. Będzie to proces ciągły.

Sprawozdania dla KE

Zgodnie z nowelizacją przepisów takie elementy mają być rozpoznawane na bieżąco przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ma on przy tym współpracować z ministrami i kierownikami urzędów centralnych odpowiedzialnymi za systemy łączności, transportowe, teleinformatyczne etc. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa co dwa lata ma także sporządzać dla Komisji Europejskiej podsumowujące sprawozdania dotyczące europejskiej infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terytorium Polski.

Zanim jakieś systemy czy budynki zostaną włączone do europejskiej infrastruktury krytycznej, zostaną odpowiednio sprawdzone w kilku etapach. Dane elementy zostaną sprawdzone np. pod kątem ich znaczenia dla zapewnienia ochrony społeczeństwa.

PRZYKŁAD

Jakie kryteria musi spełniać europejska infrastruktura krytyczna

Elementy, które mogą się znaleźć w europejskiej infrastrukturze krytycznej, będą musiały spełniać odpowiednie kryteria. Pierwszym jest kryterium sektorowe, czyli spełnianie parametrów, jakie poda Komisja Europejska. Kolejnym kryterium będzie zweryfikowanie, czy dany system lub obiekt ma znaczenie dla utrzymania np. bezpieczeństwa. Trzecim kryterium jest ocena, czy zakłócenie lub zniszczenie danego systemu może mieć istotny wpływ na co najmniej dwa państwa Unii Europejskiej. Ostatnie kryterium zostało określone jako przekrojowe. Chodzi o spełnienie progów liczbowych, które ustali KE. Będzie to dotyczyło takich elementów, jak liczba ofiar w ludziach, skutki ekonomiczne, skutki społeczne.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 240, poz. 1600).