Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie administracji, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie powinien poinformować o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Od 19 września 2009 r. obowiązuje ustawa z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 131, poz. 1076).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz o:

Planowaniu na czas kryzysu

Infrastrukturze dla bezpieczeństwa

Centrach zarządzania

Zadaniach w województwie

Zadaniach powiatów

Zadaniach na obszarze gmin

Finansowaniu zarządzania

Ochronie przed terroryzmem

Powiadamianiu ratunkowym

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Planowanie zarządzania kryzysowego na poziomie województwa, powiatu i gminy.