Numery porządkowe budynków i innych nieruchomości w miastach ustala się odrębnie dla każdej ulicy oraz każdego placu. Natomiast jedna numeracja porządkowa obowiązuje w mniejszych miejscowościach, które nie mają ulic i placów albo ulice i place nie mają tam nazw.
Ewidencję miejscowości ulic i adresów prowadzi w systemie teleinformatycznym gmina. Do jej zadań należy też ustalanie numerów porządkowych budynków i innych nieruchomości. Oprócz tego odpowiada za umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów na swoim obszarze.
Numery porządkowe budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, na przykład biurowych, wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej lub przeznaczonych do działalności gospodarczej ustala wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Robi to z urzędu lub na wniosek zainteresowanych, na przykład właścicieli nieruchomości lub tych, którzy nimi władają. Następnie zawiadamia ich o nadaniu numeru.

Wniosek o ustalenie

W pisemnym wniosku o nadanie numeru porządkowego właściciel nieruchomości powinien podać swoje nazwisko, imię i adres lub wskazać swoją nazwę, określić przedmiot wniosku oraz położenie budynku według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Informuje więc, że działka oznaczona jest w ewidencji gruntów konkretnym numerem oraz wskazuje obręb, w jakim się znajduje. Taki wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, a także domów już wybudowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz prognozowanych do wybudowania.
Gdy budynek już stoi albo zostanie wybudowany na nieruchomości przyległej do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, to numery porządkowe ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie, burmistrzowie albo prezydenci miast. Jeśli nie dojdą do porozumienia, ustali je wojewoda.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, wykazów urzędowych nazw miejscowości, danych państwowego rejestru nazw geograficznych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów, a także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o raz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Tablica na domu

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę z numerem porządkowym. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce podaje też nazwę ulicy lub placu bądź tylko nazwę miejscowości, w której nie zostały nazwane ulice i place. Organy samorządu terytorialnego mogą podjąć uchwałę, aby na tabliczce dodatkowo była podana nazwa dzielnicy, osiedla lub zespołu urbanistycznego. Gdy budynek znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomości, to tablica musi być umieszczona również na ogrodzeniu.
Aby uzyskać informacje o tym, jakie wymogi w Warszawie ma spełnić tabliczka powieszona na budynku (chodzi o kolor, wymiary oraz krój czcionki), należy złożyć podanie o wydanie dokumentacji technicznej w celu wykonania tablicy adresowej naściennej zamieszczonej na elewacji budynku w siedzibie MSI przy ul. Mokotowskiej 55 lok. 56 lub w kancelarii ZDM przy ul. Chmielnej 120 albo przesłać je e-mailem na adres msi(at)zdm.waw.pl. Czas oczekiwania na wydanie bezpłatnie dokumentacji wynosi 7 dni. Z dokumentacją techniczną należy zgłosić się do wybranego przez zainteresowanego producenta w celu wykonania tablicy. Koszt ponosi właściciel domu.