Nowe rozporządzenie Rady Ministrów określa zasady przyznawania dodatku spisowego i nagród za wykonanie czynności spisowych, z uwzględnieniem rodzaju, stopnia trudności oraz złożoności pracy.
W przyszłym roku przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
– Jak będą wynagradzane osoby wykonujące czynności związanych ze spisem – pyta pani Małgorzata z Warszawy.
Rada Ministrów przyjęła 14 grudnia 2010 r. rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
W rozporządzeniu tym wskazano kryteria obliczania wynagrodzenia (na podstawie umów-zleceń lub umów o dzieło) za wykonywanie czynności spisowych dla rachmistrzów, ankieterów statystycznych i pozostałych osób zaangażowanych w prace spisowe. Określono zasady przyznawania dodatku spisowego i nagród za wykonanie czynności spisowych, z uwzględnieniem rodzaju, stopnia trudności oraz złożoności pracy.

Nowe rozporządzenie

W określaniu reguł wynagradzania za pracę podczas spisu brano pod uwagę racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przyznanymi na jego realizację – poinformowano w rządowym komunikacie.
Jak podkreślono, zgodnie z rozporządzeniem, dodatek spisowy będzie przyznawany tylko na czas określony i wypłacany za przepracowane godziny. Wysokość dodatku wyniesie od 20 do 120 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku.
Dodatki będzie przyznawał prezes GUS, dyrektorzy urzędów statystycznych, kierownicy biur spisowych oraz gminni komisarze spisowi.
Wysokość nagród za wykonanie czynności spisowych nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych. Dla komisarzy i ich zastępców nagroda nie może być większa niż wielokrotność tego wynagrodzenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nabór kandydatów

Przy okazji warto przypomnieć, że do 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez gminne biura spisowe, zlokalizowane w urzędzie gminy, nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny.
Jak podkreślono, kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i uzyskane co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem).
Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad trzy miesiące (szczegółowo pisaliśmy o tym 15 grudnia 2010 r. Nowe Prawo Praktyka DGP nr 243).
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1, 3, 5 – 21 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. nr 47, poz. 277).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).