Sporządzenie przez profesjonalnego pełnomocnika niezgodnego z wymogami ustawowymi wniosku o ogłoszenie upadłości spowoduje zwrot bez wzywania o jego uzupełnienie.
Wniosek o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o jego uzupełnienie lub jeżeli wnioskodawca był reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Takie zmiany przewiduje nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, która dzisiaj wchodzi w życie.
Zgodnie z nowymi przepisami złożenie przez profesjonalnego pełnomocnika wniosku o ogłoszenie upadłości niespełniającego wymogów zawartych w ustawie lub nienależycie opłaconego skutkuje jego zwrotem bez wezwania o poprawienie braków lub uiszczenie opłaty. Jeżeli jednak w terminie tygodniowym od doręczenia powyższego zarządzenia wniosek zostanie ponownie wniesiony, będzie on wywoływał skutek od daty pierwotnego złożenia. Warunkiem będzie oczywiście sporządzenie go w sposób odpowiadający wymogom ustawowym oraz jego należyte opłacenie.
Skutek taki nie nastąpi natomiast w przypadku ponownego zwrotu wniosku z tych samych przyczyn które wskazano przy pierwszym jego rozpatrzeniu. W myśl nowej ustawy w przypadku popełnienia błędów w sporządzanym wniosku w lepszej sytuacji pozostaje zatem ten przedsiębiorca, który nie był reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. Dłużnik, który nie korzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, będzie bowiem wezwany do uzupełnienia zaistniałych braków.
Nowe przepisy zostały uchwalone w celu wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r. (sygn. akt P 88/08).
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami skutki prawne dla wnioskodawcy były takie same w przypadku gdy wniosek został złożony zarówno przez samego dłużnika, jak i reprezentującego go adwokata lub radcę prawnego. W obu sytuacjach był on bowiem zwracany zainteresowanemu bez wezwania do jego uzupełnienia lub opłacenia. TK uznał jednak, że taka regulacja naruszała prawo do sądu. Zwrócony wniosek nie wywoływał bowiem skutków prawnych, zatem zadłużony przedsiębiorca nie mógł skutecznie wszcząć postępowania o ogłoszenie upadłości.