Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 będzie prowadzony do 20 grudnia 2010 r. przez gminne biura spisowe, zlokalizowane w urzędzie gminy.
W przyszłym roku przeprowadzony zostanie powszechny spis ludności i mieszkań.
– Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać rachmistrzem spisowym – pyta pani Aneta z województwa opolskiego.
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, do 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez gminne biura spisowe, zlokalizowane w urzędzie gminy, nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Jak podkreślono, kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem).
Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad trzy miesiące (niezalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
Ponadto rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad.
Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.
Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego, w którym mieszkają.
Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Umowy-zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.
Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.
Podczas wykonywania obowiązków spisowych rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. nr 47, poz. 277).
Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).