Kobieta w czasie trwania związku małżeńskiego urodziła dziecko innego mężczyzny. Zgodnie z prawem rodzinnym za ojca dziecka uważa się męża kobiety. Mąż matki, który twierdzi, że nie jest ojcem dziecka, może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo rodzinne zakłada, że ojcem dziecka jest mąż matki. Jeśli więc dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Takie domniemanie nie zachodzi, jeśli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W sytuacji, gdy matka dziecka zawrze nowy związek małżeński, a dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia poprzedniego związku, ale po zawarciu nowego małżeństwa, przyjmuje się, że ojcem dziecka jest nowy mąż matki. Powyższe domniemania przyjęte przez prawo można obalić, wnosząc powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Jednakże zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Termin wniesienia

Mężczyzna, który uważa, że nie jest ojcem dziecka, ma sześć miesięcy na wniesienie takiego powództwa. Termin liczy się od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Z powyższym powództwem nie będzie można wystąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W przypadku gdy w czasie biegu terminu mąż matki zapadł na zaburzenia psychiczne albo na chorobę psychiczną i w wyniku tego zostało wydane orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. W tej sytuacji termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

Jeśli mężczyzna chce zaprzeczyć ojcostwu, to powództwo powinno zostać wniesione przeciwko dziecku i matce. W sytuacji gdy matka nie żyje, powództwo wnosi się tylko przeciwko dziecku. Zaprzeczając ojcostwu, mężczyzna musi wykazać, że nie jest ojcem dziecka.

Uprawnienia matki

Ponadto z żądaniem zaprzeczenia ojcostwa może też wystąpić matka dziecka. Termin na złożenie powództwa wynosi sześć miesięcy od urodzenia dziecka. Powództwo wytaczane przez matkę powinno zostać skierowane przeciwko ojcu i dziecku. A w sytuacji gdy mąż nie żyje, tylko przeciwko dziecku.

Również samo dziecko, które ukończyło 18 lat, może żądać zaprzeczenia ojcostwa. Ma na to określony czas, który wynosi trzy lata od dnia osiągnięcia pełnoletności. Dziecko wytacza powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce. Jeśli matka nie żyje, to tylko przeciwko jej mężowi. Jeśli okaże się, że domniemany ojciec również nie żyje, to powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

PRZYKŁAD

W jakiej sytuacji nie można wystąpić do sądu o zaprzeczenie ojcostwa

Małżonkowie przez wiele lat bezskutecznie starali się o dziecko. W końcu zdecydowali się na poczęcie dziecka w następstwie zabiegu medycznego. Po urodzeniu dziecka mąż chciał wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Jednak w takim przypadku nie jest to możliwe, ponieważ dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mężczyzna wyraził zgodę.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. nr 9, poz. 59).