Obowiązki sprzedawcy w stosunku do konsumenta są różne w zależności od tego, gdzie został zakupiony towar. Może to być sklep tradycyjny – zawierana jest wówczas typowa umowa sprzedaży konsumenckiej. Umowa może być też zawarta przez internet (umowa na odległość) albo podczas prezentacji towaru w domu klienta (umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa)
Kupując towar w sklepie, klient zawiera umowę ze sprzedawcą. Natomiast nigdy stroną tej umowy nie jest producent albo importer. Dlatego w razie wystąpienia wad w towarze konsument reklamuje go, czyli zgłasza niezgodność produktu z umową sprzedawcy. Ten nie może odmówić przyjęcia zgłoszonej w terminie reklamacji i odesłać konsumenta do producenta lub importera albo zmuszać go do dochodzenia roszczeń z gwarancji, zamiast w ramach postępowania reklamacyjnego. Natomiast od rodzaju zawartej z konsumentem umowy zależą uprawnienia konsumenta do reklamowania niezgodności z umową i ewentualnego zwrotu towaru bez wad.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

O czym kupującego musi informować sprzedawca

Obowiązku sprzedającego do wydania: paragonu, rachunku lub faktury

Reklamacji niezgodności towaru z umową

Terminu, w którym można złożyć reklamację

Czasu, jaki ma przedsiębiorca, na ustosunkowanie się do żądania konsumenta

Odrzucenia reklamacji

Kiedy nie ma obowiązku gwarancji

Prawa do odstąpienia bez podania przyczyny

Wzoru odpowiedzi na pozew w sprawie nieuwzględnienionej reklamacji konsumenta

Wzoru reklamacji towaru niezgodnego z umową

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak sprzedawać towary, by nie naruszać praw konsumenta.