Obowiązki sprzedawcy w stosunku do konsumenta są różne w zależności od tego, gdzie został zakupiony towar. Może to być sklep tradycyjny – zawierana jest wówczas typowa umowa sprzedaży konsumenckiej. Umowa może być też zawarta przez internet (umowa na odległość) albo podczas prezentacji towaru w domu klienta (umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa)
Kupując towar w sklepie, klient zawiera umowę ze sprzedawcą. Natomiast nigdy stroną tej umowy nie jest producent albo importer. Dlatego w razie wystąpienia wad w towarze konsument reklamuje go, czyli zgłasza niezgodność produktu z umową sprzedawcy. Ten nie może odmówić przyjęcia zgłoszonej w terminie reklamacji i odesłać konsumenta do producenta lub importera albo zmuszać go do dochodzenia roszczeń z gwarancji, zamiast w ramach postępowania reklamacyjnego. Natomiast od rodzaju zawartej z konsumentem umowy zależą uprawnienia konsumenta do reklamowania niezgodności z umową i ewentualnego zwrotu towaru bez wad.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: