Zamówienia publiczne z wolnej ręki można udzielić, jeżeli m.in. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Reklama
Czytelniczka w jednym z podmiotów prawa publicznego odpowiada za procedury związane z udzielaniem zamówień.
– Czy skomplikowane względy organizacyjne umożliwiają udzielenie zamówienia tzw. wolnej ręki – pyta pani Małgorzata z województwa mazowieckiego.
Na ten temat wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (V SA/Wa 875/10). Z wydanego przez WSA wyroku wynika, że względy gospodarcze i organizacyjne, czy też skomplikowany charakter zamówienia nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do udzielania zamówienia z wolnej ręki.

Konieczna jest weryfikacja

Wymienione względy, jak i racjonalność oferty w oczywisty sposób powinny być zweryfikowane w postępowaniu przeprowadzonym w jednym z trybów konkurencyjnych.
O wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poinformowano na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl).
Sąd uznał za trafne stanowisko prezesa Urzędu, że udzielenie zamówienia z wolnej ręki z naruszeniem przesłanek jego zastosowania jest sprzeczne z przepisami ustawy.
Godzi bowiem w podstawowe zasady udzielania zamówienia publicznego i niweczy cel, dla którego zostały one ustanowione.
Prezes Urzędu, którego ustrojowym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień publicznych, może podjąć decyzję o niestosowaniu sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń o mniejszej wadze, ale nie w przypadku rażącego naruszenia zasad systemu zamówień publicznych.
Przedstawiając tę ocenę, sąd uznał, że organ uzasadnił należycie swoje stanowisko nałożenia na zamawiającego kary pieniężnej pomimo zastosowania się przez niego do zaleceń pokontrolnych.

Podmiot prawa publicznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że skarżąca spółka jako podmiot prawa publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy i podlega jej reżimowi.
Podstawa prawna
Art. 3, 23, 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lipca 2010 r. (sygn. akt V SA/Wa 875/10).