Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo o notariacie, który wprowadza jawność postępowania dyscyplinarnego notariuszy.
Zgodnie z przyjętym projektem ustawy sąd dyscyplinarny będzie mógł wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec notariusza tylko w przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych dobrem państwa, ważnym interesem prywatnym oraz z uwagi na dobre obyczaje. W przypadku wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego ogłoszenie orzeczenia nastąpi publicznie.
Projekt nowelizacji reguluje również zasady, zgodnie z którymi mają być rozpoznawane sprawy dyscyplinarne, toczące się w dniu wejścia w życie proponowanych zmian. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji, będzie się ono toczyło do końca w danej instancji według przepisów dotychczasowych, czyli z wyłączeniem jawności.
Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, podstawowym celem projektowanej zmiany ustawy prawo o notariacie jest wprowadzenie zasady jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy, analogicznie jak w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów, gdzie jawne jest postępowanie dyscyplinarne, a nie tylko sama rozprawa. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, której powierzone zostały przez państwo zadania publiczne, ponosi odpowiedzialność tak jak funkcjonariusz publiczny, a jego pozycja w systemie prawnym bliższa jest statusowi sędziego niż wolnym zawodom.
Krajowa Rada Notarialna nie widzi potrzeby nowej regulacji. Jej zdaniem zmiana ustawy prawo o notariacie nie znajduje uzasadnienia ani w konstytucji, ani w obowiązujących przepisach międzynarodowych, ani też nie jest powszechnie postulowana w doktrynie. Jawność niektórych postępowań w sferze zawodów prawniczych została wprowadzona w wyniku woli politycznej ustawodawcy. Żaden z przepisów konstytucji nie wymaga, aby postępowanie dyscyplinarne, w odróżnieniu od postępowania sądowego, było jawne.
W większości korporacji prawniczych wprowadzono już zmiany dotyczące postępowań dyscyplinarnych. W wyniku zmian zniesiono niejawność postępowań dyscyplinarnych dla osób, które nie należą do korporacji. Obecnie wśród zawodów prawniczych tylko postępowanie dyscyplinarne notariuszy i prokuratorów toczy się z wyłączeniem jawności. Jawne są postępowania dyscyplinarne w stosunku do sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów i radców prawnych.