Jeśli skargi na przewlekłość postępowania dotyczą tej samej decyzji albo czynności organu administracji publicznej, kilka osób będzie mogło wystąpić w jednej sprawie w roli skarżących.
W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
W wyniku nowelizacji sądy administracyjne będą rozpatrywały skargi o przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej. Taką skargę będzie można wnieść do sądu administracyjnego, jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przez organ administracji. W przypadku kiedy sąd uzna skargę za zasadną, będzie mógł zobowiązać organ administracji publicznej do załatwienia sprawy w określonym czasie. W sytuacji gdy pomimo takiego zobowiązania organ nadal nie załatwił danej sprawy, sąd administracyjny będzie uprawniony do wymierzenia takiemu organowi grzywny.