Jeśli skargi na przewlekłość postępowania dotyczą tej samej decyzji albo czynności organu administracji publicznej, kilka osób będzie mogło wystąpić w jednej sprawie w roli skarżących.
Reklama
W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
W wyniku nowelizacji sądy administracyjne będą rozpatrywały skargi o przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej. Taką skargę będzie można wnieść do sądu administracyjnego, jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przez organ administracji. W przypadku kiedy sąd uzna skargę za zasadną, będzie mógł zobowiązać organ administracji publicznej do załatwienia sprawy w określonym czasie. W sytuacji gdy pomimo takiego zobowiązania organ nadal nie załatwił danej sprawy, sąd administracyjny będzie uprawniony do wymierzenia takiemu organowi grzywny.
Skargę do sądu administracyjnego będzie można wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania powoduje konieczność wniesienia skargi. Jeżeli wniesiona skarga zostanie uwzględniona, sąd administracyjny zobowiąże organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji, lub dokonania czynności wynikających z przepisów prawa. Jeśli organ administracji publicznej nie wykona wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, może wnieść skargę, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.