Cena wywoławcza akcji zbywanych w ramach aukcji nie będzie musiała przekraczać ich wartości księgowej. Zmiany takie wprowadza nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Autorzy nowelizacji zrezygnowali z ograniczenia minimalnej ceny wywoławczej w ramach aukcji, która do tej pory musiała być na poziomie nie niższym niż wycena księgowa.

Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw Skarbu Państwa będzie mógł każdorazowo określać zakres dokonywania analizy dotyczącej sytuacji prawnej majątku spółki. Według dotychczasowych regulacji przed zaoferowaniem akcji Skarbu Państwa do zbycia konieczne było zlecenie sporządzenia analiz oraz oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki. W ten sposób określana była bowiem szacunkowa wartość sprzedawanych papierów udziałowych, w celu ochrony interesu majątkowego Skarbu Państwa. Nowe rozwiązanie ma ograniczyć koszty przygotowania prywatyzacji przedsiębiorstw.

Nowelizacja przyznaje ministrowi skarbu także kompetencje do zbywania akcji w ofercie publicznej. Na podjęcie takiej czynności nie będzie potrzebował nawet zgody Rady Ministrów.