Rada będzie musiała stwierdzić w drodze uchwały wygaśnięcie mandatu radnego najpóźniej w ciągu miesiąca od wystąpienia jej przyczyny. Takie zmiany przewiduje senacki projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Nowe przepisy będą dzisiaj rozpatrywane przez posłów w ramach pierwszego czytania sejmowego.

Zgodnie z treścią projektu wygaśnięcie mandatu radnego będzie musiało nastąpić w terminie miesiąca. Obowiązujące przepisy uprawniają właściwą radę do podjęcia uchwały w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia. Autorzy projektu podkreślają jednak, że taka regulacja prowadzi do zablokowania przez długi czas możliwości objęcia funkcji radnego przez osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

Zarządzenie wojewody

Projektodawcy proponują ponadto wprowadzenie 30-dniowego terminu na wydawanie przez wojewodę zarządzeń zastępczych. Według obowiązujących przepisów uprawnienie takie przysługuje mu bezterminowo w przypadku bezskutecznego wezwania rady gminy do podjęcia w ciągu 30 dni uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego. Po upływie wskazanego okresu wojewoda może w każdym czasie wydać zarządzenie zastępcze, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Według proponowanych przepisów miałby na to jedynie 30 dni od upływu pierwszego wyznaczonego dla rady gminy terminu. Analogiczne regulacje miałyby obowiązywać także w stosunku do rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Projekt zakłada także zmiany w unormowaniach dotyczących wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Według projektu usunięta ma zostać luka prawna dotycząca organizacji pierwszej sesji rady w nowo utworzonej gminie.

Sesja rady

Dotychczasowa treść ustawy nie normowała bowiem tej kwestii. Proponuje się zatem, aby rada nowej gminy była zwoływana przez osobę wyznaczoną do pełnienia tej funkcji przez prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy nie miałyby zastosowania do postępowań o wygaśnięcie mandatów z przyczyn, które miały miejsce przed ich wejściem. Zgodnie z projektem ustawa zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.