Objęcie obowiązków wójta (burmistrza, prezydenta miasta) następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Ślubowanie to składane jest na sesji zwołanej przez przewodniczącego rady na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów wójta.

– Kiedy powinien natomiast złożyć ślubowanie wójt wybrany w drugiej turze – pyta pani Joanna z województwa małopolskiego.

Kwestie te wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza (ZPOW-703-323/10). Z wyjaśnień tych wynika m.in., że wobec wójtów, bur- mistrzów i prezydentów miast, którzy zostali wybrani 5 grudnia 2010 r., termin siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów należy liczyć od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych 21 listopada 2010 r. oraz 5 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 29a ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Art. 184 ust. 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).

Art. 2 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191).

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 25 listopada 2010 r. dotyczące złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (www.pkw.gov.pl).