Klienci, którzy robią zakupy korzystając z Internetu, telesprzedaży, z formularza zamówienia lub katalogu mogą w ciągu 10 dni odstąpić od umowy nawet wówczas gdy towar nie ma wady. Sprzedawca nie może ograniczyć ich prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru zakupionego przez Internet.
Konsument, który robi zakupy na odległość i korzysta przy tym z formularzy zamówienia, katalogu, telefonu, poczty internetowej albo podczas odwiedzin przedsiębiorcy, lub osoby działającej w jego imieniu w mieszkaniu klienta, w jego miejscu pracy, w domu wczasowym, sanatorium lub w innym miejscu czasowego pobytu ma prawo może odstąpić od umowy i zwrócić towar nawet wówczas gdy nie ma on wad. Wystarczy, że wciągu dziesięciu dni złoży w tej sprawie sprzedawcy oświadczenie na piśmie, najlepiej na formularzu, który przedsiębiorca wręczył mu przy zawieraniu umowy).
Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca nie tylko nie może zakwestionować jego uprawnień, ale nawet musi pouczyć go o nich przed zawarciem umowy. Gdy nie dopełni tego obowiązku, to wówczas nabywca może w ciągu trzech miesięcy od wydania mu towaru odstąpić od umowy. W takich przypadkach sprzedawca nie może domagać się od niego zapłaty tzw. odstępnego ani żądać oświadczenia o tym, że nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Natomiast gdy towar ma wady, to nabywca, który zawarł tzw. umowę na odległość ma prawo składać reklamację na takich samych zasadach jak pozostali konsumenci.

Nabywca zwraca towar

Zawierając umowę na odległość konsument ma więc więcej przywilejów związanych z oddaniem towaru niż wówczas gdyby robił zakupy w tradycyjnym sklepie. Ma prawo oddać nawet towar, który nie posiada wad. Nie musi przy tym tłumaczyć się np. tym, że zamówione ubranie ma inny kolor niż na ekranie komputera, żakiet okazał się za ciasny, a aparat fotograficzny nie tak nowoczesny jak się wydawał.
Skutki odstąpienia od umowy są następujące:
● uważa się, że umowa nie została zawarta
● wszystko co strony świadczyły ulega zwrotowi, koszty przesyłki do sprzedawcy ponosi konsument
Przy sprzedaży towaru przedsiębiorca musi konsumenta poinformować na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska oraz adresem, albo nazwy firmy i jej siedziby. Powinien też przekazać mu na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy, podać datę zawarcia umowy, określić rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę. Ma prawo domagać się od niego aby na piśmie potwierdził, że został poinformowany o prawie odstąpienia i otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu. Natomiast nie wolno żądać aby klient zapłacił za towar przed otrzymaniem go.
Gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków informacyjnych to wówczas czas na rezygnację wydłuża się nawet do trzech miesięcy. Zdarza się jednak, że w tym czasie konsument zostanie jednak poinformowany przez sprzedającego o swoich uprawnieniach. Informację o istnieniu prawo odstąpienia od umowy. powinien otrzymać w formie pisemnej, albo na innym trwałym dostępnym dla niego nośniku potwierdzenia informacji. Wtedy ma prawo skorzystać ze swoich uprawnień tylko w ciągu 10 dni od uzyskania tej informacji, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wykonania umowy.
Aby odstąpić od umowy na odległość bez podania przyczyny oprócz wysłania oświadczenie o odstąpieniu należy też zwrócić niezwłocznie towar. Gdy konsument dokona przedpłaty, to sprzedawca powinien zwrócić mu cenę z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia dokonania przedpłaty.Kiedy nie można odstąpić

Nie wszystkie towary zakupione za pośrednictwem Internetu klient może zwrócić powołując się na prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej prawo do odstąpienia nie przysługuje w wypadkach zagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, dostarczania prasy, usług w zakresie gier k zakładów wzajemnych, umów dotyczących świadczeń za które cena albo wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub ściśle związanych z osobą konsumenta. Natomiast zawsze prawa do odstąpienia nie stosuje się do umów zawartych z wykorzystaniem automatów sprzedających, lub innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu, zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych, sprzedaży z licytacji albo dotyczących nieruchomości z wyjątkiem najmu. Oprócz tego nie można odstąpić od umowy sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta i świadczeń w ściśle oznaczonym okresie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.
Różnice między odstąpieniem a reklamacją
Odstąpienie:
● towar nie ma wad
● przyczyna zwrotu jest dowolna
● koszt przesyłki do sprzedawcy ponosi konsument
● konsument żąda zwrotu pieniędzy
Reklamacja:
● towar ma wady
● przyczyna zwrotu- towar nie jest zgodny z umową
● koszt przesyłki do sprzedawcy ponosi sprzedawca
● konsument żąda naprawy albo wymiany towaru, ewentualnie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy