Konsument, który robi zakupy na odległość i korzysta przy tym z formularzy zamówienia, katalogu, telefonu, poczty internetowej albo podczas odwiedzin przedsiębiorcy, lub osoby działającej w jego imieniu w mieszkaniu klienta, w jego miejscu pracy, w domu wczasowym, sanatorium lub w innym miejscu czasowego pobytu ma prawo może odstąpić od umowy i zwrócić towar nawet wówczas gdy nie ma on wad. Wystarczy, że wciągu dziesięciu dni złoży w tej sprawie sprzedawcy oświadczenie na piśmie, najlepiej na formularzu, który przedsiębiorca wręczył mu przy zawieraniu umowy).

Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca nie tylko nie może zakwestionować jego uprawnień, ale nawet musi pouczyć go o nich przed zawarciem umowy. Gdy nie dopełni tego obowiązku, to wówczas nabywca może w ciągu trzech miesięcy od wydania mu towaru odstąpić od umowy. W takich przypadkach sprzedawca nie może domagać się od niego zapłaty tzw. odstępnego ani żądać oświadczenia o tym, że nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Natomiast gdy towar ma wady, to nabywca, który zawarł tzw. umowę na odległość ma prawo składać reklamację na takich samych zasadach jak pozostali konsumenci.

Nabywca zwraca towar

Zawierając umowę na odległość konsument ma więc więcej przywilejów związanych z oddaniem towaru niż wówczas gdyby robił zakupy w tradycyjnym sklepie. Ma prawo oddać nawet towar, który nie posiada wad. Nie musi przy tym tłumaczyć się np. tym, że zamówione ubranie ma inny kolor niż na ekranie komputera, żakiet okazał się za ciasny, a aparat fotograficzny nie tak nowoczesny jak się wydawał.

Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

● uważa się, że umowa nie została zawarta

● wszystko co strony świadczyły ulega zwrotowi, koszty przesyłki do sprzedawcy ponosi konsument

Przy sprzedaży towaru przedsiębiorca musi konsumenta poinformować na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska oraz adresem, albo nazwy firmy i jej siedziby. Powinien też przekazać mu na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy, podać datę zawarcia umowy, określić rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę. Ma prawo domagać się od niego aby na piśmie potwierdził, że został poinformowany o prawie odstąpienia i otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu. Natomiast nie wolno żądać aby klient zapłacił za towar przed otrzymaniem go.

Gdy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków informacyjnych to wówczas czas na rezygnację wydłuża się nawet do trzech miesięcy. Zdarza się jednak, że w tym czasie konsument zostanie jednak poinformowany przez sprzedającego o swoich uprawnieniach. Informację o istnieniu prawo odstąpienia od umowy. powinien otrzymać w formie pisemnej, albo na innym trwałym dostępnym dla niego nośniku potwierdzenia informacji. Wtedy ma prawo skorzystać ze swoich uprawnień tylko w ciągu 10 dni od uzyskania tej informacji, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wykonania umowy.

Aby odstąpić od umowy na odległość bez podania przyczyny oprócz wysłania oświadczenie o odstąpieniu należy też zwrócić niezwłocznie towar. Gdy konsument dokona przedpłaty, to sprzedawca powinien zwrócić mu cenę z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia dokonania przedpłaty.