Pośrednik wykonuje czynności, które zmierzają do zawarcia przez klientów prowadzonego przez niego biura lub agencji umowy nabycia praw do nieruchomości, do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Pomaga również wyszukać kontrahentów, ułatwia komunikowanie się stron, zbiera i przekazuje oferty, informuje o warunkach umowy, prowadzi negocjacje między przyszłym nabywcą i zbywcą bądź też tylko w nich uczestniczy

Konieczne uprawnienia

Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami nie może zajmować się każdy przedsiebiorca, który na lokalu firmy zawiesi szyld informujący o tym, że taką działalność prowadzi. Musi to być osoba mająca uprawnienia, które dają jej prawo wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami i używania tytułu zawodowego, a także być wpisanym do rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami. Dlatego zanim klient skorzysta z pomocy pośrednika, powinien sprawdzić jego uprawnienia.

W biurze lub agencji prowadzonej przez pośrednika mogą zostać zatrudnione także inne osoby, które nie mają wprawdzie odpowiednich uprawnień, ale pod nadzorem pośrednika mogą wykonywać czynności pomocnicze, natomiast nie mogą go zastępować w wykonywaniu czynności związanych z pośredniczeniem. Asystenci pośrednika mogą informować klientów o ofertach przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, uzgadniać terminy spotkań, odbierać dokumenty zamówione przez pośrednika, a nawet prezentować klientom oferowane nieruchomości. Dokonując czynności w biurze lub agencji, należy uściślić, z kim się kontaktujemy: z pośrednikiem czy jego pracownikami.

Zanim powierzymy pośrednikowi zadanie wyszukania dla nas odpowiednich ofert nieruchomości do zakupu, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświadczenie o tym, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

Umowa określa zakres czynności, które pośrednik ma wykonać. Oprócz przedstawienia ofert, zaprezentowania, jak wyglądają w naturze, umawiania spotkań klienta z właścicielem mieszkania, uczestniczenia w negocjacjach, wykonania wielu innych czynności zmierzających do zawarcia umowy (na przykład umówienia terminu zawarcia aktu notarialnego), pośrednik może się jeszcze zobowiązać do wykonania innych czynności, które nie wchodzą w zakres jego podstawowych obowiązków, na przykład do udzielenia pomocy w uzyskaniu kredytu bankowego na zakup mieszkania.