Spadkodawca nie musi podawać przyczyny, z powodu której odwołuje testament. Takie prawo jest zagwarantowane przepisami prawa spadkowego. Istnieją różne sposoby odwołania testamentu. Po pierwsze, można sporządzić nowy testament, odwołując jednocześnie testament sporządzony wcześniej. Poza tym testator może ograniczyć się tylko do uzupełnienia treści poprzedniego testamentu, jeśli z dokonanych zmian nie wynika wola odwołania poprzedniego testamentu. Odwołanie testamentu może nastąpić również w ten sposób, że spadkodawca w zamiarze odwołania testamentu zniszczy go lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność.

Do odwołania testamentu nie jest potrzebne złożenie oświadczenia woli w osobnym dokumencie, wystarczy aby testator sporządził inny testament, czy też podjął działania faktyczne, np. zniszczył poprzedni testament. Aby skutecznie odwołać testament, wystarczy sporządzić nowy i zamieścić w nim postanowienie wskazujące, że testator odwołuje wszystkie swoje wcześniejsze testamenty.

Forma, w jakiej został sporządzony testament, który ma zostać odwołany, nie ma znaczenia. Można odwołać każdy testament. Można np. odwołać testament własnoręczny, sporządzając inny testament własnoręczny. Można również odwołać tylko określone postanowienia w testamencie. W takiej sytuacji wcześniej sporządzony testament będzie ważny, ale postanowienie, które zostało odwołane, traci swoją moc. Jeśli odwołanie testamentu następuje przez działania faktyczne, np. zniszczenie testamentu czy też pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność, np. oderwanie z testamentu kawałka papieru, na którym znajdowały się podpis testatora oraz data.

PRZYKŁAD

Jak interpretować testament, którego sformułowania nie są zrozumiałe

Jeśli postanowienia testamentu nie są jasne, to testament należy tłumaczyć w sposób jak najpełniej urzeczywistniający wolę spadkodawcy. W sytuacji gdy testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką interpretację, która utrzyma w mocy rozporządzenie spadkodawcy.