Ostatnia wola spadkodawcy została oświadczona ustnie. Świadkiem testamentu ustnego była osoba, dla której spadkodawca w testamencie przeznaczył znaczną część swojego majątku.
Zgodnie z prawem spadkowym świadkiem testamentu ustnego nie może być osoba, która ma otrzymać jakąkolwiek korzyść ze spadku.
Spadkodawca może sporządzić testament ustny w obecności co najmniej trzech świadków. Jednak prawo spadkowe wprowadza pewne ograniczenia w stosunku do osób, wobec których może zostać oświadczona ostatnia wola spadkodawcy.
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych tzn. nie ma ukończonych 18 lat, niewidoma, głucha lub niema, osoba, która nie może czytać i pisać albo nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament oraz osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Ponadto nie może zostać świadkiem także osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami małżonek takiej osoby oraz jej krewni. Jeżeli testament został sporządzony w obecności jednej z tych osób, nieważne jest tylko postanowienie testamentu, na mocy którego taka osoba oraz jej krewny otrzymują jakąś korzyść ze spadku. Jeśli jednak z okoliczności albo z treści testamentu wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.
Podstawa prawna
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).