Zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Może być prowadzona przez partie polityczne, organizacje, wyborców oraz komitety wyborcze. Jeśli zostanie rozpoczęta wcześniej, czynności będą nieważne.

Agitacja wyborcza nie może być prowadzona m.in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie oraz na terenie jednostek wojskowych. Ponadto prawo zabrania wszelkich form agitacji wyborczej na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania. Od zakończenia kampanii wyborczej, aż do końca głosowania nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozdawać ulotek oraz prowadzić w inny sposób agitacji.

Każdy wyborca ma prawo agitowania na rzecz kandydatów na radnych. Ponadto może również zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. Takie podpisy mogą być zbierane w miejscu, czasie i w sposób wykluczający stosowanie jakichkolwiek nacisków zmierzających do wymuszenia podpisów.

Na organizowanie wieców wyborczych, rozpowszechnianie programów wyborczych kandydatów lub komitetów wyborczych oraz ich materiałów propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za pomocą środków masowego przekazu, plakatów, broszur i ulotek potrzebna jest zgoda pełnomocnika komitetu wyborczego. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

PRZYKŁAD

Gdzie można w gminie umieszczać materiały wyborcze

Po rozpoczęciu kampanii wyborczej wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien zapewnić na obszarze gminy (miasta) odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Aby zamieszczać plakaty i hasła wyborcze np. na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach i innych, trzeba mieć zgodę właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).