Komitet wyborczy, któremu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań pozostały pieniądze, przechowuje je do czasu wydania ostatecznego postanowienia o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego.
Czytelniczka była zaangażowana w działalność jednego z komitetów wyborczych.
– Czy pozostałą nadwyżkę pieniędzy można przekazać np. instytucji charytatywnej – pyta pani Barbara z województwa mazowieckiego.
Komitet wyborczy, któremu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań pozostały środki finansowe, przechowuje je do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznego postanowienia o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego. Jeżeli środki komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji zgromadzone są na rachunku bankowym, a opłaty za jego prowadzenie miałyby je znacząco uszczuplić, pełnomocnik finansowy może pobrać te środki i przechowywać w formie gotówki, a rachunek bankowy zamknąć. Tak wynika z wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).
W wyjaśnieniach podkreślono m.in., że komitet wyborczy partii politycznej przekazuje nadwyżkę na fundusz wyborczy tej partii.
Koalicyjny komitet wyborczy przekazuje nadwyżkę na fundusze wyborcze partii wchodzących w skład koalicji, w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych postanowień w umowie – na rzecz instytucji charytatywnej. Komitet wyborczy organizacji i komitet wyborczy wyborców przekazuje nadwyżkę na rzecz instytucji charytatywnej.
Za instytucję charytatywną można uznać taką, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej i której działalność gospodarcza, jeżeli taką prowadzi, służy przede wszystkim realizacji podstawowego celu. Za instytucję charytatywną nie mogą być uznawane np. związki zawodowe lub organizacje (stowarzyszenia) powstające wyłącznie w celu ochrony interesów swoich członków. Nie mogą to być również partie polityczne i fundacje tworzone przez organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (z wyjątkiem tych, które powołano wyłącznie do prowadzenia działalności charytatywnej wykraczającej poza zadania własne organów samorządu terytorialnego i zadania zlecone ustawami). Informację o przekazaniu instytucji charytatywnej nadwyżki przekraczającej kwotę 1000 zł pełnomocnik finansowy podaje do wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym – w wypadku komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, a w dzienniku o zasięgu wojewódzkim – w wypadku komitetów, które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu komisarzowi wyborczemu.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 25 listopada 2010 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami (ZKF-703-37/10).