Dziś Sejm zajmie się sprawozdaniem sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, które dotyczy rządowego projektu zmian w procedurze administracyjnej. Zgodnie z przygotowaną nowelą obywatel będzie mógł skarżyć nie tylko bezczynności organów administracji publicznej, ale również przewlekłości prowadzonego przez nie postępowania.

Koniec z pieniactwem

Ukrócone zostaną także przypadki tzw. skarg pieniackich, składanych wielokrotnie w twej samej sprawie, choć jej stan faktyczny i prawny nie uległ zmianie, a skarga była już szczegółowo rozpoznana. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, organ będzie mógł w takiej sytuacji, bez zawiadamiania skarżącego, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy. Zgodnie z nowelą możliwe będzie także umorzenie postępowania w części, w której stało się ono bezprzedmiotowe. Dziś warunkiem umorzenia postępowania jest bezprzedmiotowość całego postępowania.

Kara grzywny

Obecne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie pozwalają na skarżenie przewlekłości postępowania. Na lukę prawną w tym zakresie niejednokrotnie zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, a ostatnio również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Dlatego nowela rozszerza prawo do złożenia zażalenia do organu wyższej instancji na przewlekłe prowadzenie postępowania. Przewlekłością postępowania, analogicznie jak obecnie bezczynnością (niezałatwienie sprawy w terminie), zajmie się sąd administracyjny. Jeśli uzna on skargę za zasadną, będzie mógł zobowiązać organ do załatwienia sprawy w określonym terminie. W przeciwnym razie wymierzy mu grzywnę.

Projekt przewiduje także, że rozstrzygnięcia organów administracji publicznej, które dotychczas były wydawane w formie decyzji, zostaną zastąpione postanowieniami. Tak będzie np. przy odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, odmowie wznowienia postępowania.

Prawo do zażalenia

Rozwiązanie pozwoli wnioskodawcom odróżnić etap wstępny (dotyczący wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania) od etapu merytorycznego (rozstrzygnięcia żądania). Od postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania będzie przysługiwać zażalenia, które będzie można wnieść w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia. W przypadku odwołania od decyzji termin ten wynosi 14 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071).