Od dziś obowiązują nowe zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Upraszczają i przyspieszają one proces tworzenia planów.
Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwiększa swobodę regulacji miejscowych planów w stosunku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do tej pory miejscowe plany musiały być zgodne z ustaleniami studium. Teraz nie będą mogły jedynie naruszać jego ustaleń. Potwierdzi to rada gminy.

Najpierw uchwała

Zmianie uległa również procedura sporządzania planu. Pierwszym krokiem będzie podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium. Zostanie ona ogłoszona w miejscowej prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Następnie wójt (burmistrz albo prezydent miasta) określi formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium. Termin ten nie będzie mógł być krótszy niż 21 dni od ogłoszenia.

Uzgodnienie planu

Sporządzony plan zostanie przekazany do zaopiniowania instytucjom i organom właściwym do uzgadniania projektu o przystąpieniu do sporządzania studium. W zakresie uzgodnień np. wojewódzki konserwator zabytków będzie miał kompetencje do wyrażenia zdania tylko w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a nie całokształtu uregulowań planu.
Przekazując plan do zaopiniowania, wójt (burmistrz, prezydent miasta), wyznaczy jednocześnie termin na dokonanie tej czynności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu. Organ uzgadniający albo opiniujący będzie mógł wystąpić o przedłużenie tego terminu do maksymalnie 30 dni, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Tak jak dotychczas nieprzedstawienie opinii lub warunków w terminie uważa się za uzgodnienie lub zaopiniowanie.
Projekt studium wójt sporządzi, rozpatrując uzyskane wnioski i uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Uwagi do projektu

Plan miejscowy uchwali rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Jednocześnie rozstrzygnie ona o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (które należą do zadań własnych gminy) oraz o zasadach ich finansowania. Uchwała w sprawie planu miejscowego będzie obowiązywała od określonego w niej dnia wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Obecnie jest to co najmniej 30 dni.
Podstawa prawna
Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871).