Uchwała rady miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego została unieważniona przez wojewodę świętokrzyskiego. Radni uchwalili inny projekt planu miejscowego niż ten, który został przedstawiony do publicznego wglądu.

Naruszenie zasad

Organ nadzoru zwrócił uwagę, że art. 28 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że naruszenie zasad sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz istotne naruszenia trybu jego sporządzenia powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości albo w części.

Wojewoda, dokonując oceny uchwały rady, związany był art. 4 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do którego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia, a postępowanie nie zostało zakończone, do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Po przeprowadzeniu analizy postanowień uchwały wojewoda doszedł do wniosku, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.

Organ nadzoru uznał, że rada gminy naruszyła tryb sporządzenia miejscowego planu. Zdaniem wojewody uchwała była niezgodna z art.17 pkt 10 w związku art. 17 pkt 14, ponieważ rada uchwaliła inny projekt planu miejscowego niż ten, który został wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z art. 17 pkt 10 burmistrz wykłada projekt do publicznego wglądu. Natomiast pkt 14 tego przepisu stanowi, że burmistrz przedstawia radzie miasta projekt miejscowego planu do uchwalenia.

Wojewoda zauważył, że z przepisów tych wynika, iż uchwalony plan miejscowy nie powinien różnić się od tego, który został wyłożony do publicznego wglądu.

Brak numerów

Natomiast uchwalony przez gminę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego różnił się o tego, który został przedłożony do wglądu, w zakresie określenia stawek procentowych służących naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu oraz z zakresie zapisów dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji infrastruktury technicznej. Po drugie organ uznał, że podejmując tę uchwałę, radni dopuścili się także innych naruszeń prawa, mniej istotnych. Na części rysunku miejscowego planu brak było numerów ewidencyjnych działek.

Z tych względów organ nadzoru uznał, że uchwała narusza prawo w takim stopniu, że musi zostać uznana za niezgodną z prawem.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego, sygn. IG.III.4130.2011.