Obywatele będą musieli meldować się w urzędzie gminy najpóźniej w 30. dniu od przybycia do nowej miejscowości.
24 września posłowie przyjęli ostateczną wersję ustawy o ewidencji ludności. Przepisy określają między innymi zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców oraz zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców. Nowa regulacja przewiduje, że organy gminy będą wykonywały zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Kilka dni bez meldunku

Zniknie obowiązek meldunkowy po trzech dniach od przybycia do innej miejscowości. Według nowych zasad obywatele przebywający na terytorium naszego kraju będą zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od przybycia do tego miejsca.
Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek meldunkowy będzie ciążył w dalszym ciągu na każdym obywatelu polskim. W zależności od sytuacji będzie on polegał na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z takiego miejsca oraz zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu.
Meldowanie będzie służyło jedynie celom ewidencyjnym. Dlatego nowa ustawa o ewidencji ludności uchyla dodatkowo art. 147 kodeksu wykroczeń, który przewidywał karę ograniczenia wolności, grzywny albo karę nagany dla osoby, która nie dopełnia ciążącego na niej obowiązku meldunkowego.

Meldowanie przez pełnomocnika

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy będzie wykonywał jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Obowiązku meldunkowego będzie można dopełnić także przez pełnomocnika. W tym celu będzie on musiał się legitymować pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Chodzi o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik będzie musiał także okazać urzędnikom do wglądu swój dowód osobisty lub paszport.

Zaświadczenie z gminy

Urząd gminy dokonujący zameldowania na pobyt stały wyda z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu. Na wniosek zainteresowanego będzie wydawane także zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. W obu zaświadczeniach znajdą się imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby meldującej się, oznaczenie organu wydającego zaświadczenie oraz adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego. Zaświadczenia będą ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy będzie ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2011 r.