Ławnikiem nie będzie mogła zostać osoba, której ograniczono władzę rodzicielską. Natomiast starać się o funkcję ławnika będzie mógł ten, kto od roku prowadzi działalność gospodarczą w miejscu kandydowania.

Poszerzone zostaną przesłanki uprawniające do kandydowania na ławnika. Oprócz osób, które zamieszkują lub pracują co najmniej od roku w miejscu kandydowania, na ławnika startować będzie mogła także osoba, która prowadzi w danym miejscu działalność gospodarczą. Projekt przewiduje rozszerzenie przesłanek negatywnych wykluczających kandydaturę. Ławnikiem nie zostaną już osoby jednocześnie sprawujące mandat radnego gminy, powiatu lub województwa. Aktualnie przepisy stanowią, że ławnikami nie mogą być m.in. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. Z powyższego wynika więc, że ławnikami mogą zostać radni gminy innej niż ta, która dokonała wyboru. Takie uregulowanie budzi jednak wątpliwości natury konstytucyjnej, gdyż może naruszać zasadę trójpodziału władz.

Projekt przewiduje także wprowadzenie obowiązku składania przez kandydata oświadczenia, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nowelizacja podnosi także liczbę osób mogących zgłaszać kandydatów na ławników. Do tej pory grupa ta musiała liczyć co najmniej 25 osób, po zmianach trzeba będzie, aby pod zgłoszeniem podpisało się aż 50 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.