Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane skradzioną lub zgubioną kartą, do których doszło, zanim zastrzegł on kartę w banku. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do kwoty 150 euro.
Posiadacz karty ma obowiązek przechowywać kartę z należytą starannością, nie ujawniać kodu identyfikacyjnego (PIN) innym osobom oraz nie przechowywać PIN-u razem z kartą.
Jeżeli zaniedba te obowiązki, poniesie odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane skradzioną lub zgubioną kartą płatniczą.
Warto podkreślić, że do zaniedbania dojdzie nawet wówczas, gdy posiadacz karty udostępni PIN osobie z kręgu najbliższej rodziny. Dla przykładu można podać sytuację, w której mąż udostępnia kartę płatniczą żonie, a następnie zostaje okradziony przez inne osoby, które w jakikolwiek sposób pozyskały informacje o PIN. Bank w takim przypadku nie zwrócić straconej kwoty. Wystarczy bowiem, że udowodni, że mąż udostępnił wcześniej kartę lub PIN żonie.

Zgłoszenie do banku

Posiadacz karty po jej zagubieniu lub skradzeniu powinien jak najszybciej zawiadomić o tym właściciela karty, a więc bank.
Od momentu poinformowania banku posiadacz karty nie ponosi bo- wiem odpowiedzialności za transakcje dokonane przy jej użyciu.

Kto odpowiada

Prawo dokładnie reguluje także kwestie odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone przez złodzieja w czasie, gdy posiadacz karty jeszcze nie zgłosił w banku jej zaginięcia. Otóż zgodnie z przepisami konto pechowego klienta zostanie obciążone kwotą stanowiącą równowartość 150 euro. Innymi słowy – nie ma znaczenia, jak dużą kwotę pobrał złodziej z konta posiadacza karty, zanim ten poinformował bank o utracie plastikowego pieniądza.
Kwota powyżej 150 euro nie obciąży konta klienta banku. Ograniczenie to nie dotyczy jednak sytuacji, do których doszło z winy posiadacza karty.
W takim przypadku poniesie on odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane utraconą kartą. Prawo jednak nie różnicuje odpowiedzialności w zależności od sposobu potwierdzenia dokonywanej transakcji. To, że złodziej znał PIN, nie oznacza jeszcze, że poznał go w wyniku niedbalstwa posiadacza karty.
Wiele przestępstw związanych z transakcjami kartami płatniczymi połączone jest bowiem z uzyskaniem wiedzy o PIN-ie niezależnie od zachowania samego posiadacza karty. Złodziej mógł przecież np. zamontować kamery w bankomacie czy założyć nakładki na klawiaturę bankomatu. Tak więc bank nie może założyć, że użycie PIN-u przez osobę nieuprawnioną w każdym przypadku obciąża posiadacza karty.
PRZYKŁAD
Klient poniesie odpowiedzialność za wszystkie transakcje
Pani Renata trzymała kartę płatniczą w portfelu. Także w nim miała kartkę z numerem PIN do tej karty. W autobusie została okradziona. Gdy zgłosiła się do banku, okazało się, że złodziej wybrał z jej konta 8 tys. zł. Pani Renata nie może się powoływać na ograniczenie odpowiedzialności do 150 euro, gdyż przechowywała PIN razem z kartą.
Podstawa prawna
Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1385).