Jakich dokumentów można żądać od wykonawców zamówień publicznych zgodnie ze styczniową nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych?
Wykonawca zamówienia publicznego ma obecnie możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia, z potencjału technicznego i osobowego, a także z kapitałów innych firm. Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorstwa te są ze sobą powiązane. W takim przypadku powinien jednak poinformować zamawiającego, że będzie dysponował zasobami ludzkimi i technicznymi innego podmiotu. Może to zrobić, przekazując mu dokumenty, z których wynika, że spółka oddająca do jego dyspozycji swoje zasoby udostępnia je w celu realizacji konkretnego zamówienia. Jeśli podmioty udostępniające swoje zasoby będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zamawiający może żądać potwierdzenia, że nie ma podstaw do wykluczenia ich z realizacji zamówienia publicznego. W tym celu należy przedstawić zamawiającemu odpowiednie dokumenty, np. zaświadczenia z KRS, z ZUS, z urzędu skarbowego, zaświadczenie o niekaralności itp. Wykonawca czerpiący z kapitału innego przedsiębiorcy powinien też przedłożyć informację z banku potwierdzającą, że dysponuje odpowiednim kapitałem lub ma zdolność kredytową.
Jakie nowe uprawnienia przyznają zamawiającemu w tym zakresie rozporządzenia wykonawcze do ustawy p.z.p?
Rozporządzenie do ustawy daje zamawiającemu prawo do żądania opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi narzędzi i środków stosowanych przez wykonawcę oraz opisu jego zaplecza naukowo-badawczego wraz z wykazem wyposażenia tego rodzaju zakładu. Jeżeli zamawiający zastrzegł sobie, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy zatrudniający ponad 50 proc. osób niepełnosprawnych, to może żądać przedłożenia oświadczenia o strukturze zatrudnienia i ewentualnie dokumentów potwierdzających fakt, że wykonawca korzysta z pracy niepełnosprawnych pracowników. Do tej pory jeżeli wykonawca miał siedzibę w Polsce, przedkładano zawsze polskie zaświadczenia o niekaralności, niezależnie od miejsca zamieszkania osoby, której dotyczyło to zaświadczenie. Obecnie decyduje miejsce zamieszkania osoby wskazanej w zaświadczeniu. Jeżeli mieszka poza Polską, należy przedłożyć zaświadczenie od organu właściwego dla jej miejsca zamieszkania, nawet jeżeli wykonawca ma siedzibę w Polsce.
Jakie dokumenty poświadczają zdolność finansową wykonawcy?
Jeżeli wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić typowych dokumentów, które wskazują na jego finansową zdolność do realizacji zamówienia to wciąż ma możliwość powołania się na inne dokumenty. Chodzi o to, by w wystarczający sposób potwierdzić spełnianie wymagań ustanowionych przez zamawiającego. W ustawie brak jest wskazówek, jakie dokumenty wchodzą tu w rachubę. W tym zakresie decydujące znaczenie będzie miała zapewne praktyka stosowania przepisu.